Vejjura – seneste nyheder

Vi holder dig opdateret om lovændringer og klageafgørelser med skarpe pointer fra landets førende eksperter inden for vejjura.

LE34 VISER VEJEN
Vejjura 28

Forvaltningsretlige forhold, når en offentlig vej ikke er udskilt

24.04.2024

En offentlig vejs udstrækning er normalt defineret ud fra vejskellet. Men hvordan forholder man sig forvaltningsretligt, hvis den offentlige vej ikke er udskilt i matriklen, og der derfor ikke er registreret et vejskel langs med vejen?

Læs mere
Vejjura 28

Ændring af Lov om private fællesveje vedtaget

24.04.2024

Ændringen af privatvejsloven vedrørende mulighed for placering af ledningsanlæg i private fællesveje på landet er vedtaget og trådt i kraft.

Læs mere
Vejjura 28

Gæsteprincippet i forbindelse med åbning af en å og ombygning af en vej

24.04.2024

Spørgsmål om gæsteprincippet er formentlig dét vejrelaterede emne, der har givet anledning til flest domstolsafgørelser i de sidste 25 år. Gæsteprincippet har derudover været genstand for mange tvister mellem vejmyndigheder og ledningsejere, som ikke er nået til domstolene, men er blevet afgjort af Transportministeriet.

Læs mere
Vejjura 27

Ny lovhjemmel til ekspropriation til anlæg i forbindelse med fangst og lagring af CO-2 forventes at være på vej

29.11.2023

Fangst og lagring af CO¬2 er i høj grad kommet på dagsordenen, og det er politisk besluttet, at teknologien skal være en vigtig brik for at opfylde nationale og internationale klimamål. Der mangler dog lovhjemmel til ekspropriation til den nødvendige ledningsinfrastruktur, og det kan i værste fald spænde ben for projekterne.

Læs mere
Vejjura 27

Lov om private fællesveje igen i lovprogrammet

29.11.2023

En ændring af privatvejsloven er igen på lovprogrammet – det handler stadig om mulighed for placering af ledningsanlæg i private fællesveje på landet. I private fællesveje og udlagte private fællesveje i byer og bymæssige områder kræver opgravning og etablering af ledninger kommunalbestyrelsens tilladelse. Det kan grundejeren ikke modsætte sig. Det er baggrunden for lovforslaget.

Læs mere
Vejjura 27

Ældre servitut om fastsat erstatningsniveau blev tilsidesat og byggeret kan ikke aftales

29.11.2023

Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland afgjorde, at erstatningen for ekspropriation til etablering af cykelsti skulle forhøjes betydeligt, da anlægsmyndigheden (Hillerød Kommune) ikke med rette kunne henvise til en 60 år gammel tinglyst servitut, der indeholdt en bestemmelse om, at den oprindelige købspris skulle erstattes.

Læs mere
Vejjura 27

Myndighedsinhabilitet – en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand

29.11.2023

Da kommunerne har mange roller, vil der med jævne mellemrum opstå situationer, hvor der foreligger myndighedsinhabilitet, fordi kommunen skal træffe afgørelse i en sag, hvor kommunen selv er part. På vejområdet kan det f.eks. være i situationer, hvor kommunen som vejmyndighed skal fordele et vejbidrag til en offentlig vej eller udgifter til vedligeholdelse af en privat fællesvej, hvor kommunen samtidig ejer en ejendom ved den pågældende vej.

Læs mere
vejforum
Vejjura 27

Vi glæder os til at se dig til Vejforum

29.11.2023

Som sædvanlig deltager LE34’s specialister fra Ekspropriation & Jura i årets Vejforum. Ligesom tidligere år har vi en stand i udstillingen, hvor vi håber at se dig til en uformel snak. Vi håber også på at se dig til de aktuelle og spændende indlæg, som vi i LE34 igen i år har fået fornøjelsen af at holde.

Læs mere
Vejjura 26

Hvad sker der med ledningerne, når veje nedlægges?

19.04.2023

Der anlægges mange nye veje, men det sker også, at veje nedlægges. Hvad er vejmyndighedens forpligtelse, hvis der er ledninger i de nedlagte vejarealer, og er ledningsejerne parter i sagen? En ny udtalelse fra Vejdirektoratet belyser, hvorvidt ledningsejere bør betragtes som parter i en sag om nedlæggelse eller nedklassificering af en offentlig vej.

Læs mere
Vejjura 26

Taksationsmyndighedernes skøn i erstatningssag tilsidesat

19.04.2023

I en sag om byfornyelse i Københavns Kommune var der opstået uenighed med en ejer om værdien af 15 garager, der var registreret som ejerlejligheder. Østre Landsrets dom fra 12. oktober 2022 understreger, at taksationsmyndighedernes skøn kan tilsidesættes af domstolene, når der er stærke holdepunkter for det.

Læs mere
Vejjura 26

Begrænset forventningsværdi ved ekspropriation af areal til omfartsvej

19.04.2023

Overtaksationskommissionen afsagde for nylig afgørelse i en sag om forventningsværdi i forbindelse med en kommunes ekspropriation af en landbrugsejendom til brug for etablering af en omfartsvej. Baggrunden for sagen var, at kommunen ønskede at fremme udviklingen af den nærliggende erhvervshavn ved at forbedre vejadgangen til hovedvejsnettet og ud til E45.

Læs mere
Vejjura 26

Vejmyndighedernes nødretshandlinger

19.04.2023

Der kan opstå situationer, hvor en vejmyndighed er nødt til at gribe ind og udføre et arbejde, som det egentlig påhviler grundejerne at udføre, fordi forholdet ellers vil være til fare for trafiksikkerheden. Med udgangspunkt i to nye afgørelser fra Vejdirektoratet ser vi i denne artikel nærmere på de forhold, som vejmyndigheden skal være særligt opmærksom på, når den udfører grundejernes arbejde ud fra nødretsbetragtninger.

Læs mere
Vejjura 25

Ny afgørelse: Skærpede krav til ekspropriation til fordel for private

30.11.2022

Planklagenævnet tilsidesætter ved en ny afgørelse en kommunes beslutning om ekspropriation til fordel for en lokal industrivirksomhed. Afgørelsen giver anledning til øget opmærksomhed på de skærpede krav, der gælder særligt for ekspropriationer, der indebærer arealoverførsel mellem private.

Læs mere
Vejjura 25

Klage til Vejdirektoratet over en ekspropriations nødvendighed

30.11.2022

En ekspropriationsbeslutning blev påklaget af en privat grundejer med påstand om, at den var ulovlig, da der var et disponibelt vejareal på den modsatte side af vejen, der kunne inddrages ved at lave en lokal forsætning af centerlinjen.

Læs mere
Vejjura 25

Ses vi til Vejforum?

30.11.2022

Vejforum nærmer sig, og LE34 er stærkt repræsenteret i programmet med aktuelle indlæg. Få her et overblik over de fire spændende oplæg, som vores specialister vil præsentere.

Læs mere
Vejjura 24

Erstatning for brug af midlertidige arbejdsarealer

31.08.2022

Fastsættelse af erstatning for brug af midlertidige arbejdsarealer i erhvervsområder bliver ofte beregnet ud fra en tommelfingerregel, der hedder 10 % af arealets værdi i årlig leje. Anlægsmyndigheder skal dog være varsomme med ukritisk at anvende den regel. Erstatning for brug af arbejdsarealer skal, som al anden erstatning i øvrigt, fastsættes med baggrund i ejerens økonomiske tab. En statslig ekspropriationskommission har for nylig bekræftet dette i en konkret sag.

Læs mere
Vejjura 24

Ny landsretsdom om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation

31.08.2022

Østre Landsret har ved dom af 28. juni 2022 taget stilling til, at det er muligt at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation, når dette vilkår varetager forsyningsmæssige, sikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn og ikke går videre end, hvad de bagvedliggende hensyn kan begrunde. Dommen ligger i tråd med Højesterets dom i Kriegers Flak-sagen afsagt 15. februar i år.

Læs mere
Vejjura 24

Når det er nødvendigt, at det er nødvendigt

31.08.2022

Flere aktuelle afgørelser peger på, at vi skal have et særligt fokus på nødvendighedskravet i forbindelse med ekspropriationer, og at forudgående undersøgelser og dokumentation skal fremgå tydeligt af anlægsmyndighedens fremstilling af ekspropriationssagen.

Læs mere
Vejjura 24

Hævd og private fællesveje (og andre veje)

31.08.2022

Det er i retspraksis slået fast, at der ikke kan vindes hævd på forhold, der er i strid med lovgivningen. Men hvad betyder det i forhold til muligheden for eventuelt at vinde hævd på et vejareal? Det løfter en dom fra Vestre Landsret sløret for. Dommen viser, at der kan vindes hævd på vejarealer, selvom det forhold, der er grundlaget for hævden, er i strid med lovgivningen. Hvis det lyder mærkeligt, så læs denne artikel og få forklaringen.

Læs mere
Vejjura 23

Højesteretsdom om sagerne vedrørende Holstebromotorvejen

05.04.2022

Højesteret fik sat det sidste punktum den 14. marts 2022 og afgjorde, at Vejdirektoratet skal betale for i alt 21 ledningsomlægninger ved anlæg af Holstebromotorvejen. Ledningsejerne har således fået medhold i, at gæsteprincippet er fraveget i deklarationerne, som alle er stiftet ved private aftaler.

Læs mere
Vejjura 23

Højesteretsdom om gæsteprincippet og landvæsenskommissionskendelser (Aalborg Kloak)

05.04.2022

Aalborg Kloak-sagen er blevet afgjort af Højesteret den 15. februar 2022, som modsat Vestre Landsret har slået fast, at der er i landvæsenskommissionskendelser er en formodning for, at gæsteprincippet er fraveget for de omfattende ledningsanlæg. Det betyder, at grundejeren selv skal betale for flytning af spildevandsledningen.

Læs mere
Vejjura 23

Højesteretsdom om Kriegers Flak

05.04.2022

Højesteret har den 15. februar 2022 afsagt dom i Kriegers Flak-sagen, hvor landsrettens dom af 07. januar 2021 stadfæstes, og hvor det fastslås, at der er hjemmel til at fastsætte vilkår om fravigelse af gæsteprincippet. Et sådant vilkår varetager dermed forsyningsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn og går ikke videre end, hvad disse hensyn kan begrunde.

Læs mere
Vejjura 23

Ledningsdeklarationer om fravigelse af gæsteprincippet tilsidesat som ugyldige

05.04.2022

Østre Landsret har i en dom den 13. december 2021 fastslået, at to ledningsdeklarationer tinglyst forud for anlægget af den ny jernbane København-Ringsted, var ugyldige.

Læs mere
Vejjura 23

Nyt lovforslag med ændringer i færdselsloven og privatvejsloven

05.04.2022

Transportministeren har den 09. februar 2022 fremsat ”Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om private fællesveje” (L 123). Lovforslaget skal dels skabe bedre rammer for effektiv, hurtig og sikker rydning efter færdselsuheld eller tabt gods og muliggøre fjernelse af henstillede køretøjer på centrale færdselsårer, dels skabe hjemmel til, at kommuner og grundejere kan indgå aftaler om vintervedligeholdelses- og renholdelsesopgaver på private fællesveje.

Læs mere
Vejjura 22

God op­bak­ning til ef­ter­å­rets mø­der i LE34's Vej­fag­li­ge Net­værk

01.12.2021

De to møder i LE34’s Vejfaglige Netværk i Jylland og på Sjælland blev afholdt hhv. den 27. oktober i Vejle Golf Club og den 28. oktober i Hjortespring Golfklub i Ballerup. Samlet deltog 40 personer i møderne, hvor alle bidrog til gode drøftelser om både teoretiske emner og praktiske udfordringer.

Læs mere
Vejjura 22

Mu­lig­he­der og prak­sis for ejen­doms­dan­nel­se med be­byg­gel­se over/​un­der of­fent­li­ge veje

01.12.2021

I dansk lovgivning, for eksempel vejlovgivningen eller udstykningsloven, er der ikke indført særlige bestemmelser til håndtering af horisontal ejendomsdannelse (vandrette skel), som det er tilfældet i andre lande som f.eks. Norge, Sverige og Finland. Denne artikel belyser via konkrete eksempler forskellige muligheder for at foretage horisontal ejendomsdannelse.

Læs mere
Vejjura 22

Vi ses til Vej­forum 2021

01.12.2021

Vejforum nærmer sig, og LE34 er stærkt repræsenteret i programmet med både stand og fem indlæg om forskellige spændende og aktuelle emner inden for vejsektoren. Vi glæder os meget efter et ”stille” Corona-år.

Læs mere
Vejjura 22

Vej­di­rek­to­ra­tet: Pri­va­tret­li­ge af­ta­ler kan ikke for­tol­kes ved en af­gø­rel­se ef­ter pri­vat­vejs­lo­ven

01.12.2021

I en sag om nedlæggelse af en privat fællesvej har Vejdirektoratet slået fast, at privatvejsloven ikke giver kommunen kompetence til at lægge en omstridt fortolkning af privatretlige aftaler og dokumenter til grund for en afgørelse efter privatvejsloven.

Læs mere
Vejjura 21

LE34 på Vejforum 2021

16.09.2021

Selvom det første strejf af efterår har lagt sig, kan julestemningen på Vejforum virke langt væk. Ikke desto mindre har LE34 fået tildelt en række indlæg på konferencen, og det er vi meget glade for. I det næste nyhedsbrev vil vi fortælle mere om vores indsats på Vejforum.

Læs mere
Vejjura 21

Højesteretsdom: vejret og pligt til at bidrage til vedligeholdelse af en bro

16.09.2021

Højesteret har afsagt dom i en sag, hvor en boligforening mente, at en grundejerforening skulle bidrage til vedligeholdelsen af en bro, som førte en vej over en å og ind på boligforeningens ejendom og videre ind i grundejerforeningens område.

Læs mere
Vejjura 21

Nyt lovforslag: bedre vilkår for opladning af elbiler

16.09.2021

Nyt lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport blev den 08. juli 2021 sendt i høring. Formålet med lovforslaget er at fremme markedet for alternative brændstoffer ved at fastsætte krav til nationale politikker, tekniske krav til infrastrukturen og brugerinformation. Dermed indgår lovforslaget som en del af de politiske aftaler om fremme af grøn vejtransport.

Læs mere
Vejjura 21

Sag om erstatning for indbliksgener ved fjernet beplantning på tilkørselsrampe

16.09.2021

Er man som nabo berettiget til erstatning i forbindelse med, at vejmyndigheden fjerner beplantning på vejarealet? Det principielle spørgsmål blev prøvet i alle instanser og fik sin afslutning ved Højesteret, som ikke mente, at grundejeren var berettiget til en erstatning på baggrund af den naboretlige tålegrænse.

Læs mere
Vejjura 20

Ny eks­pro­p­ri­a­tions­pro­ces­lov på vej – LE34 kom­mer med vig­tigt hø­rings­svar

22.03.2021

LE34 har afgivet høringssvar til forslaget til en ny samlet ekspropriationsproceslov, der – hvis den vedtages - får stor betydning for tidsplanen og projektøkonomien ved kommunale ekspropriationer. 

Læs mere
Vejjura 20

Er veje, der er optaget på matrikelkortet, private fællesveje?

19.04.2021

Kan kommunen som vejmyndighed administrere en vej som privat fællesvej, når vejen er og altid har været optaget på matrikelkortet? Det spørgsmål har Vejdirektoratet taget stilling til i en ny afgørelse, hvor et par nye grundejere til stor fortrydelse for de øvrige beboere i området ikke ville acceptere, at vejen på deres ejendom skulle være en privat fællesvej.

Læs mere
Vejjura 19

Nyt lovforslag: Sådan kan vi holde styr på el-løbehjul

01.12.2020

El-løbehjulene har fyldt gader og stræder i et par år, og transportformen har fået en blandet velkomst. Nyt lovforslag har til formål at skabe ”ordnede forhold” for el-løbehjul ved at give kommunerne en række særlige håndhævelsesredskaber.

Læs mere
opstilling af reklamesøjler
Vejjura 19

Tilladelser til op­stilling af reklametavler – partshøring

01.12.2020

Opstilling af reklametavler kræver en tilladelse fra vejmyndigheden, og nogle afgørelser fra Vejdirektoratet illustrerer, at vejmyndigheden i disse situationer skal være opmærksom på at iagttage blandt andet forvaltningsretlige regler om partshøring m.v. En tidligere dom fra Vestre Landsret viser, at det ikke kun gælder på dyre adresser i København

Læs mere
flere ladestandere
Vejjura 19

Elbilejere: Flere ladestandere ved private ejendomme

01.12.2020

En bekendtgørelse om ladestandere stiller krav, der kan medvirke til at udbrede ladestandere. Der vil dog stadig være mange elbilejere, som vil have behov for – eller i hvert fald ønske om – lademuligheder, når deres biler holder parkeret ud for deres ejendom. Det har været omdrejningspunktet for nogle klagesager i Vejdirektoratet. 

Læs mere
gæsteprincippet rådgivning
Vejjura 19

Ny dom: Landvæsenskommissionskendelser og gæsteprincip til Højesteret

01.12.2020

I sidste nyhedsbrev bragte vi en artikel om Vestre Landsrets dom af 4. juni 2020, hvor landsretten fandt, at gæsteprincippet var gældende for en regnvandsledning, som var omfattet af en landvæsenskommissionskendelse. Afgørelsen er bemærkelsesværdig, da den bryder med den tidligere antagelse om, at gæsteprincippet er fraveget, når ledningsanlægget er omfattet af en landvæsenskommissionskendelse.

Læs mere
Udbygningsaftaler: Gå nye veje med planloven LE34
vejjura 18

Udbygningsaftaler: Gå nye veje med planloven

01.09.2020

De muligheder, vejloven giver for finansiering af ombygning eller udbygning af veje via grundejerne, er begrænset til direkte tilknyttede anlæg, som tjener vejtekniske og/eller færdselsmæssige formål. Derfor kan det være værd at undersøge, om planloven kan understøtte forbedringer, som tænkes med ind i helhedsløsninger i lokalplanerne.

Læs mere
Regler for nedlagte vejarealer LE34
Vejjura 18

Hvem skal have de nedlagte vejarealer?

01.09.2020

I forbindelse med vejforlægninger, ekspropriationer eller byudvikling kan det være nødvendigt at nedlægge eksisterende vejarealer, da de enten bliver overflødige som vejareal eller skal anvendes til et andet formål, fx for eksempel til ny bebyggelse. Men hvem har råderet over de nedlagte arealer?

Læs mere
Administration af privat fællesvej Vejjura LE34
Vejjura 18

Administration af privat fællesvej

01.09.2020

I en ny sag har Vejdirektoratet blandt andet taget stilling til, om kommunen kunne administrere en vej som privat fællesvej på baggrund af vejrettighedsloven. Sagen drejede sig om en vej, som vejejeren først havde afspærret, siden havde pløjet og tilsået.

Læs mere
Gæsteprincippet og landvæsenskommissionskendelser
Vejjura 18

Gæsteprincippet og landvæsenskommissionskendelser

01.09.2020

Vestre Landsret har den 4. juni 2020 afsagt dom (UfR 2020.2614 V) i en sag om, hvorvidt gæsteprincippet var fraveget i en konkret landvæsenskommissionskendelse. Landsretten fandt, at gæsteprincippet ikke var fraveget. Afgørelsen er bemærkelsesværdig, fordi den udfordrer den gængse opfattelse af status for landvæsenskommisionskendelser i relation til gæsteprincippet.

Læs mere
Vejjura nyhedsbrev nye regler ladestandere
Vejjura 17

Nye regler for ladestandere

01.04.2020

Hvordan udrulningen af ladeinfrastruktur til el-biler mest hensigtsmæssigt kan ske i Danmark bliver mere og mere aktuelt i takt med at bilproducenterne nu for alvor begynder at lancere el-biler i stor stil, og dermed også i takt med, at efterspørgslen på nemme og bekvemme lademuligheder fra bilejernes side stiger.

Læs mere
LE34 styrker indsatsen for multifunktionel jordfordeling
vejjura 17

LE34 påbegynder store jordfordelingsprojekter, der fjerner tung trafik på vejnettet

01.04.2020

Landmænd i Lemvig er gået sammen, det samme er landmænd i Østvendsyssel – formålet er at gennemføre jordfordeling til gavn for de berørte landmænd og for klimaet. Projekterne drives i samarbejde med jordfordelingsplanlæggere i LE34. Jordfordelingsprojekterne fik i december 2019 tilsagn om tilskud på cirka fem millioner kroner.

Læs mere
LE34 LAR-anlæg
Vejjura 17

Gælder gæsteprincippet ved etablering af LAR-anlæg på offentlig vej?

01.04.2020

I en afgørelse har Transport- og Boligministeriet taget principielt stilling til, hvorvidt et konkret LAR-anlæg på vejareal er et ”vejformål” (som det er forudsat i vejlovens § 77, stk. 1) og dermed, om en ledningsejer skal betale for ledningsomlægninger forårsaget af etableringen af LAR-anlægget.

Læs mere
Mobile mapping LE34
Vejjura 17

Gratis webinar om Mobile Mapping

01.04.2020

Se vejen fra din skærm – hjemme eller på kontoret. Deltag i webinar om Mobile Mapping den 02.04.2020 eller 16.04.2020 klokken 14.30 - 15.30 og få et unikt indblik i den banebrydende teknologi. Tilmelding sker via mail til Mathias Bach på mkb@le34.dk

Læs mere om Mobile Mapping

Kontakt eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Erik Jeppesen

Landinspektør / BA. Jur.
LE34 København