God opbakning til efterårets møder i LE34’s Vejfaglige Netværk

De to møder i LE34’s Vejfaglige Netværk i Jylland og på Sjælland blev afholdt hhv. den 27. oktober i Vejle Golf Club og den 28. oktober i Hjortespring Golfklub i Ballerup. Samlet deltog 40 personer i møderne, hvor alle bidrog til gode drøftelser om både teoretiske emner og praktiske udfordringer.

LE34 viser vejen

01.12.2021

Vanen tro startede LE34 dagene med to oplæg.

Det første omhandlede principielle ekspropriationskendelser om erstatningsforhold ved større anlægsprojekter. Der var fokus på ændrede adgangsforhold, arealerstatninger og naboretlige forhold.

To indlæg om aktuelle emner

Sagerne bekræfter, at vejmyndighederne kan ændre adgangsforholdene til en naboejendom efter vejlovens § 48, selv om det kan have mærkbare konsekvenser for ejendommens anvendelsesmuligheder.  

På det naboretlige område er der lagt en stram praksis, som viser, at der navnlig omkring større byer må forventes en høj naboretlig tålegrænse – særligt ift. nærhed og dominans. Her skal grundejerne påregne en risiko for at blive nabo til større vejanlæg, når de køber en ejendom.   

Det andet oplæg omhandlede en højesteretsdom, der tager stilling til, om en grundejerforening skal bidrage til vedligeholdelse af en vejbro i et tilstødende boligområde. Broen fører en privat fællesvej over en å.

Ejendommene i grundejerforeningen grænser ikke op til broen, og de anvender primært en anden adgang til offentlig vej.

Spørgsmålet er, om grundejerforeningen har vejret til den privat fællesvej over broen, og derved kan blive pålagt at deltage i vedligeholdelsen efter privatsvejslovens bestemmelser om særlige elementer i § 47, stk. 4.

Dommen fastslår, at det faktum at en privat fællesvej igennem grundejerforeningens område er forbundet med den private fællesvej på broen, og at grundejerforeningens medlemmer i et vist omfang benytter broen, ikke stifter en vejret til broen. Da det ikke på anden vis kunne dokumenteres, at grundejerforeningen havde vejret til broen, afgjorde Højesteret, at foreningen ikke kan pålægges et bidrag til vedligeholdelsen af denne efter reglerne i privatvejsloven.     

Begge oplæg gav anledning til gode diskussioner.

Drøftelse af konkrete udfordringer

Som vanligt var eftermiddagen afsat til at drøfte deltagernes på forhånd indsendte emner, der spændte vidt.

Vi talte blandt andet om afspærring og nedlæggelse af private fællesveje, hævdsforhold og pligt til beskæring af beplantning mod offentlige veje. Den generelle opfattelse er, at vejmyndighederne har fået mere tid til kerneopgaverne, da det øgede tryk fra borgerhenvendelserne under coronanedlukningen er aftagende.   

Det er altid fagligt givende, når vi i fællesskab giver input til konkrete udfordringer fra de enkelte deltagere.

LE34 ser frem til forårets møder i netværkene. Der er plads til flere deltagere, så kontakt os endelig for at høre om mulighederne for at deltage, hvis du er interesseret. 

Kontakt eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København