Klima

Vi har specialiseret os i rådgivning på projekter, som er relaterede til den grønne omstilling.

LE34 viser vejen
FAKTA

Byudviklingsprojekter

CO2-reduktionsprojekter

Forsyningsprojekter

Grundvandsbeskyttelse

Infrastruktur- og anlægsprojekter

Vedvarende energiprojekter (VE-anlæg)

Vi er formet af en tradition og en faglighed, hvor ansvaret for fremtiden og forvaltningen af vores jord er central. Landinspektørvidenskaben er mere end 250 år gammel, men vi står i dag over for udfordringer, som er større og mere komplekse end nogensinde. Det kræver ny viden, vilje til handling og plads til klimaet. Disse tre afgørende faktorer udgør derfor fundamentet for vores rådgivning om den grønne omstilling.

Den grønne omstilling kræver viden

Vi har specialiseret os i rådgivning på projekter, som er relaterede til den grønne omstilling. Fra beregning af klimapåvirkning og identificering af mulige arealer for placering af VE-anlæg, til multifunktionel jordfordeling og udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Fra identifikation af vigtige natur- og miljøkonsekvenser af nye anlæg til opmåling, afsætning og rettighedserhvervelse af arealer til både anlæg og infrastruktur omkring grønne projekter. Kort sagt – vi rådgiver både før, under og efter projekterne. 

Vi har erfaret, at vores rolle som rådgivere gør det muligt at påvirke processer og projekter ved at bidrage med den viden, vi tilegner os gennem vores brede berøring med vidt forskellige projekter. Vores rådgivere arbejder på tværs af afdelinger og fagområder og rådgiver både internt og eksternt. 

Det er en banal observation, men vi kan kun løfte de udfordringer, verden står over for, hvis vi arbejder sammen.

 

Den grøn­ne om­stil­ling kræ­ver plads

En af de mest presserende udfordringer i et land som Danmark er pladsen. Teknologirådet har gennemført et omfattende analysearbejde og publiceret rapporten Prioritering af Danmarks areal i fremtiden, som sætter tal på presset på vores begrænsede areal.

Rådets konklusion er slående: Hvis Danmark skulle rumme alle vedtagne planer, mål og behov, ville vi få brug for 40% mere plads. 

Derfor spiller eksperter i arealanvendelse og rettigheder en central rolle i vores klimarådgivning: Vi arbejder hver dag for, at klimaet ikke bliver taberen i den kamp om pladsen, som udspiller sig i disse år og som bliver afgørende for, om vi vil lykkes med den grønne omstilling.

Vores viden om det danske matrikulære system, hvor ejerskab af jord er reguleret gennem rettigheder, ansvar og restriktioner, er central i udnyttelsen af vores arealer. Vores rådgivning omfatter multifunktionel arealanvendelse, bæredygtig planlægning af anlæg og infrastruktur med naturkorridorer til beskyttelse af biodiversitet, lokaliseringsanalyser og areal- og rettighedserhvervelse. 

Teknologirådets rapport; Prioritering af Danmarks areal i fremtiden:

“Hele Danmarks areal er i brug. Men mange flere behov trænger sig på. Det skal prioriteres. Vi kan ikke blive ved med at lade som om, landet er større, end det er.”

Sebastian Mernild, professor og hovedforfatter på FN's klimapanel IPCC's rapport:

“Der er ingen tvivl om, at vi dels skal handle hurtigt og effektivt politisk, dels skal have sat mere skub på implementeringen af teknologier, og at vi skal udvikle nye teknologier.”

Den grønne omstilling kræver handling

FN’s klimapanel IPCC’s seneste rapport om klimaforandringer blev offentliggjort i marts 2023. Budskabet er ikke til at tage fejl af: Stigningen af den globale middeltemperatur er historisk høj, og koncentrationen af CO2 i atmosfæren er på sit højeste niveau i mindst to millioner år. Klimarapportens fremskrivninger forudser katastrofale konsekvenser inden for blot få årtier. 

Hensigtserklæringer kan ikke gøre det – der skal handling til. 

Vores indsatser omfatter både grønne projekter, omstilling af vores drift og aktiv indsats i forhold til FN’s Verdensmål. Siden 2016 har vi været en del af UN Global Compact og forpligtet os til årligt at aflægge rapport. Vi bidrager pro bono til projekter uden for landets grænser: I Ghana rådgiver vi om spildevandshåndtering i partnerskab med Aarhus Vand og Udenrigsministeriet. I Armenien har vi bidraget til et FN-projekt med fokus på en bæredygtig udnyttelse af jorder gennem dokumentation af ejendomsret. Og lige nu er vi ved at planlægge et nyt, spændende projekt, som vi glæder os til at kunne dele.

I vores egen drift handler det om at identificere forhold, vi kan ændre eller påvirke i både stort og småt. Her er udfasning af fossile biler er en af de vigtigste indsatser, som kan måles direkte på vores CO2-udledning. Reduktion af vores rejser mellem afdelinger spiller også en væsentlig rolle, da vi med 26 kontorer i Norden tidligere havde væsentligt mere rejseaktivitet. I dag er samtlige mødelokaler på tværs af vores kontorer udstyret til virtuelle møder. Vi drifter 100 % på strøm fra vedvarende energikilder og vores ladestandere er stillet til rådighed for medarbejderes private elbiler for at give et øget incitament til at vælge el.

Vi er startet med os selv

65 % af vores biler erstattet med elbiler

I 2021 rullede den første leverance af LE34’s elbiler ud på vejene. Inden da havde vi investeret i ladeinfrastruktur på vores fire største kontorer. Bilerne udleder 0 g CO2/km, når strømforsyningen til bilerne kommer fra vedvarende energi, som den naturligvis gør i vores ladestandere. Det betyder, at vi i 2023 på blot tre år har reduceret vores årlige CO2-udledning med 203 tons.

Vi fortsætter udfasningen af fossile biler frem mod 2025, hvor vi skal køre 95 % på el.

Vi drifter 100 % på vedvarende energi

Med et stigende antal elbiler i daglig drift, et stigende antal virtuelle møder, digital korrespondance og servere har overgangen til strøm fra vedvarende energi været et vigtigt tiltag. 1. januar 2023 overgik vi til strøm fra NRGi, hvilket betyder, at 100 % af den strøm, vi selv indkøber kommer fra VE-kilder, svarende til 90 % af vores samlede strømforbrug.

Vi har indgået aftaler med vores udlejere, så vi kan konvertere til grøn energi på de lokaliteter, hvor vi ikke selv indkøber strømmen. Det betyder, at vi fra sommeren 2023 drifter 100 % på vedvarende energi.

Bæredygtighedsrapportering fra 2023

Fra 2026 træder nye krav om bæredygtighedsrapportering i kraft for virksomheder af vores størrelse. Den nye ESG-lovgivning er en del af EU-Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst, som skal bidrage til, at EU bliver det første kontinent, som når målene i Parisaftalen.

Vi har valgt at se direktivet som en mulighed for at tage ansvar nu. Derfor startede vi i 2022 en proces om LE34’s bæredygtige omstilling inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse for at kunne rapportere allerede fra 2023.

Se vores ESG-rapport for 2023

Kontakt rådgiverne

Andreas Hodal

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 København

Anne-Sophie Bonde Poulsen

Landskabsforvalter / Seniorkonsulent
LE34 Køge

Maja Schlenzig

Landskabsforvalter / Seniorkonsulent
LE34 Køge

Martin Nyvang

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Maribo

Jakob Toft Hansen

GIS-konsulent
LE34 København

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Kasper Nimand Steffensen

Planlægger
LE34 Aalborg

Martin Korgaard

Markedschef / Landinspektør
LE34 Aarhus

Morten Dalby

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder / Miljø, Plan & Jura
LE34 Aalborg

Peter Christian von Westphal

Landinspektør / DGNB-konsulent
LE34 København

René Bundgaard Christensen

Partner / Landinspektør
LE34 Aarhus

Sune Iversen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Viborg

Jakob Kirkeskov

Afdelingsleder for Plan og Miljø
LE34 Køge