Miljøvurdering - overblik

ydelse

Vi udarbejder miljøvurderinger (VVM) af høj faglig kvalitet og er en aktiv samarbejdspartner, hvor vi rådgiver bygherrer og myndigheder om hele processen fra bygherreansøgninger til godkendt plangrundlag og projekt.

Helhedsorienteret miljøvurdering

I LE34 har vi stor erfaring med udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger (tidligere VVM-undersøgelser) og miljøvurdering af planer og programmer.

Vi rådgiver bygherrer og myndigheder om hele processen fra bygherreansøgninger til godkendt projekt, og deltager som en aktiv samarbejdspartner i alle vores projekter.

Vi udarbejder miljøvurderinger af høj faglig kvalitet, hvor der både er fokus på håndtering af potentielle miljøpåvirkninger, samspillet med anden relevant lovgivning, herunder særligt habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) og vandrammedirektivet samt formidling til borgere og myndigheder.

Vi arbejder tæt sammen med projektudviklere og andre bygherrer. Det er vores erfaring, at vi med indarbejdelse af miljøhensyn tidligt i processen, dels kan reducere projektets samlede miljøpåvirkninger og skabe gode og helhedsorienterede projekter, og dels sikre en god myndigheds- og offentlighedsproces.

Én eller to rapporter? Vi rådgiver dig

I en vejledende udtalelse vurderer Miljøstyrelsen, at rapporterne – miljørapport og miljøkonsekvensrapport – kan samles i én rapport, hvor de processuelle og indholdsmæssige krav til miljøvurdering af både planer og programmer samt projekter er overholdt.

Der kan være specifikke forhold og udfordringer ved den konkrete plan eller projekt, der gør, at miljøvurderingen skal opdeles i to rapporter – her rådgiver LE34 om den rette vej at gå i processen.

Tværfagligt team af specialister

Vores tværfaglige team står klar til at hjælpe med hele processen. Det gælder den fysiske planlægning og miljøvurderinger samt lodsejerhåndtering, multifunktionel arealudvikling og ekspropriationsrådgivning i én og samme pakke.

Miljøvurdering af planer og programmer

Vi udarbejder miljøvurdering af planer, der udgør plangrundlaget for kommende projekter som blandt andet energianlæg, infrastruktur og kabler.

Læs mere

Miljøkonsekvenvurdering af det konkrete projekt

Vi arbejder med det brede miljøgreb på konkrete og komplekse projekter, hvor der skal tages hensyn til en lang række miljøemner samt de direkte og indirekte påvirkninger på miljøet.

Læs mere

Plangrundlag med kommune- og lokalplaner

Som en del af miljøvurderingsprocessen kan vores tværfaglige team også stå for udarbejdelse af plangrundlaget for det planlagte projekt.

Læs mere

Lodsejerhåndtering i miljøvurderingsprocessen

Lodsejernes opbakning og indgåelse af aftaler er afgørende for realisering af projektet. Derfor anbefaler vi tidlig igangsættelse af lodsejerdialog og ejendomsmæssig forundersøgelse.

Læs mere

Miljøstyrelsen

“En miljøvurdering giver ikke i sig selv svaret på om planen, programmet eller projektet skal gennemføres. Men den sikrer, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger, og den giver et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger.”

Læs Miljøstyrelsens FAQ om miljøvurdering

Mød eksperterne

Anne-Sophie Bonde Poulsen

Landskabsforvalter / Seniorkonsulent
LE34 Køge

Bente Lindstrøm

Landinspektør
LE34 Aalborg

Eunike Mathilde Brion

Teknisk designer
LE34 Køge

Eva Poulsgaard

Landinspektør / Planlægger
LE34 Aalborg

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jakob Kirkeskov

Afdelingsleder for Plan og Miljø
LE34 Køge

Josefine Vedtofte Laumann

Landskabsforvalter / Planlægger
LE34 Køge

Kasper Nimand Steffensen

Planlægger
LE34 Aalborg

Lotte Gauger

Teknisk tegner
LE34 Køge

Maja Schlenzig

Landskabsforvalter / Seniorkonsulent
LE34 Køge

Marin Haugas

GIS-specialist
LE34 Køge

Morten Dalby

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder / Miljø, Plan & Jura
LE34 Aalborg

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.