Grundvandsparker

Grundvandsparker er visionen om store sammenhængende områder, der sikrer varig beskyttelse af grundvandet. Når lovgivningen er på plads, er LE34 klar til at rådgive forsyningsselskaber, kommuner, vandværker og fonde og til at forhandle lodsejeraftalerne i hus.

Få mere at vide

Juridisk fundament for grundvandsparker

En grundvandspark handler i bund og grund om at beskytte vores fælles drikkevandsressourcer. Men hvordan den skal indrettes, hvem der skal etablere den, og hvem der må bruge grundvandsparken til hvad, er straks mere komplekst. Blandt andet fordi der mangler plads i Danmark til at tilgodese alle behov og ønsker.

Som landinspektører har vi i årtier rådgivet kommuner og forsyningsselskaber og bidraget til at løse de aktuelle udfordringer, der er dukket op. Beskyttelsen af grundvandet er vigtigere end nogensinde.

Grundvandsparker kan mere end bare at beskytte grundvandet – de kan også bruges til at nå målsætninger om at rejse ny skov eller etablere nye naturområder. Dermed kan der også blive tale om multifunktionel arealanvendelse, hvilket er med til at opfylde flere behov på det samme areal.

For at realisere grundvandsparkerne og for at sikre, at de kan blive ved med at fungere som dyrkningssted for rent drikkevand i fremtiden, er det afgørende at skabe et solidt juridisk fundament. Hos LE34 er vi specialister i rettighedshåndtering, og vi kan derfor bidrage til at håndtere de nødvendige rettigheder til grundvandsparkerne og den eventuelle tilhørende multifunktionelle arealanvendelse.

Bliv kontaktet om grundvandsparker

Konference om grundvandsparker på Christiansborg

Mandag d.15.maj var den danske vandbranche samlet på Christiansborg til konference på initiativ af Aarhus Vand, Aalborg Forsyning, VandCenter Syd, HOFOR og Danmarks Naturfredningsforening.

Temaet var grundvandsparker. Og hvornår der bliver truffet en politisk beslutning, der muliggør den nødvendige beskyttelse af grundvandet, som har udviklet sig til en akut situation. Drikkevandsboringer bliver lukket på grund af pesticidfund i højere tempo end drikkevandsboringer, der bliver beskyttet.

LE34 deltog også på konferencen, fordi vi gennem flere årtier har arbejdet strategisk med forsyningsbranchen og engageret os i tætte samarbejder med blandt andet Aarhus Vand, HOFOR og Novafos.

I løsningen af aktuelle projekter med BNBO, renovering af kildepladser og anlæg af nye råvandsledninger oplever vi gang på gang, at manglen på vished og klare rammer for lovgivning og planlægning indenfor drikkevandsbeskyttelse, gør det svært at gennemføre de fremtidssikrede løsninger, der er behov for.

Skovrejsning beskytter grundvandet

Rejsning af nye skove er en effektiv måde at beskytte grundvandet på - derfor er skov et vigtigt element i de kommende grundvandsparker.

Vi starter med os selv

67% af vores biler erstattet med elbiler

I 2021 rullede den første leverance af LE34’s elbiler ud på vejene. Inden da havde vi investeret i ladeinfrastruktur på vores fire største kontorer. Bilerne udleder 0 g CO2/km, når strømforsyningen til bilerne kommer fra vedvarende energi, som den naturligvis gør i vores ladestandere. Det betyder, at vi i 2023 på blot tre år har reduceret vores årlige CO2-udledning med 203 tons.

Vi fortsætter udfasningen af fossile biler frem mod 2025, hvor vi skal køre 100% på el.

Vi drifter 100% på vedvarende energi

Med et stigende antal elbiler i daglig drift, et stigende antal virtuelle møder, digital korrespondance og servere har overgangen til strøm fra vedvarende energi været et vigtigt tiltag. 1. januar 2023 overgik vi til strøm fra Natur-Energi, hvilket betyder, at 100% af den strøm, vi selv indkøber kommer fra VE-kilder, svarende til 90 % af vores samlede strømforbrug.

Vi har indgået aftaler med vores udlejere, så vi kan konvertere til grøn energi på de lokaliteter, hvor vi ikke selv indkøber strømmen. Det betyder, at vi fra sommeren 2023 drifter 100% på vedvarende energi.

Bæredygtighedsrapportering fra 2023

Fra 2024 træder nye krav om bæredygtighedsrapportering i kraft for virksomheder af vores størrelse. Den nye ESG-lovgivning er en del af EU-Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst, som skal bidrage til, at EU bliver det første kontinent, som når målene i Parisaftalen. I 2022 startede vi en proces om LE34’s bæredygtige omstilling inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse og har engageret en ekstern rådgiver med mere end 20 års erfaring fra DI for at sikre, at vi griber det rigtigt an.

Det betyder, at vi allerede fra 2023 kommer til at aflægge rapport om, hvilke negative og positive effekter vores aktiviteter har på samfundet, den bæredygtige udvikling og klimaet.