Udtagning af lavbundsjord

CO2-udslip fra landbruget bliver reduceret, når den vådeste jord udtages og ikke længere bliver dyrket, men i stedet omdannes til natur. Skal LE34’s landinspektører også styre dit klimaprojekt sikkert i mål?

Få mere at vide

Når mere vand er godt - vi hjælper dig fra vision til realisering

Kommuner, landboforeninger, landmænd, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen ved alle, at lavtliggende og våde landbrugsjorde skal udtages.

Men hvordan går man fra vision til realisering?

En del af svaret er landinspektører. LE34 gennemfører den ejendomsmæssige forundersøgelse, jordfordelingsprocessen med landmændene og den afsluttende matrikulære berigtigelse inklusive skelafsætning. Undervejs samarbejder vi med biologer, hydraulikere og ingeniører, der indhenter jordbundsprøver og laver analyser af vandløb og dyre- og planteliv.

Sammen løfter vi opgaven, så klima-lavbundsprojektet bliver realiseret til gavn for landmænd og klima.

Bliv kontaktet om klima-lavbunde og jordfordeling

Proces for klima-lavbundprojekt: 4 faser i alt

Fase 1: Idéen – sådan kan LE34 hjælpe
Det hele begynder med idéen. Fra Naturstyrelsen eller lokalsamfundet. Er I en gruppe borgere eller landmænd med gode idéer til et naturprojekt, der omdanner våd landbrugsjord til natur, så tag fat på os.

Vi kan være fødselshjælpere og skabe kontakt til andre interessenter eller private fonde, der kan være med til at sikre projektets økonomi.

Som landinspektører kan vi facilitere en idéudviklingsproces, der tager udgangspunkt i vores faglige indsigt i ejendomme og arealforvaltning, så processen fra begyndelse har fokus på at involvere lodsejerne og lokalsamfundet, så der skabes samlede løsninger med lokal opbakning.

Allerede fra begyndelsen går vi i dybden med de lokale muligheder for at udvide udtagning af landbrugsjorden med flere bundlinjer – for eksempel trampestier, shelterpladser, fugleudkigstårne, okkerbegrænsning og kobling til øvrige lokale naturprojekter.

Martin Korgaard, landinspektør og specialist i ejendomsmæssig forundersøgelse

“Det handler om mennesker og om at være ydmyge overfor det faktum, at lodsejernes opbakning er den helt essentielle forudsætning for projektets realisérbarhed. Derfor giver vi os tid til at sætte os ned til kaffe ved køkkenbordet. Lodsejerne skal føle sig hørte og have tid til at komme med deres ærlige mening, bekymringer og idéer.”

Fase 2 Forundersøgelser - sådan kan LE34 hjælpe

Nu undersøger vi om idéen holder i virkeligheden – om den kan realiseres og hvad der skal til for at det lykkes. Forundersøgelser består overordnet af to spor – den ejendomsmæssige forundersøgelse (EFU) og den teknisk-biologiske forundersøgelse (TFU).

Formålet med den ejendomsmæssige undersøgelse er at klarlægge arealbehovet og lodsejernes opbakning og deres ønsker til erstatning og villighed til at bytte jord i en jordfordelingsproces. LE34 varetager processen fra a-z – læs mere flere detaljer her.

Formålet med den teknisk-biologiske undersøgelse er at klarlægge de eksisterende forhold i projektområdet med hensyn til naturværdier, jordkvalitet, dræn, hydrologi og behovet for en eventuel miljøkonsekvensvurdering og afværgeforanstaltninger for at holde naboejendomme og vejanlæg veldrænede. LE34 gennemfører opmåling og registrering af de dræn, vandløb, brønde og pumper, mens vores tekniske samarbejdspartner varetager de øvrige opgaver.

Alt i alt munder den ejendomsmæssige og den teknisk-biologiske forundersøgelse ud i en samlet rapport, der beskriver, hvordan projektet skal designes for at kunne realiseres samt et budgetoverslag.

Indikator for godt vandmiljø

Ifølge Miljøstyrelsen er laksen (videoen) sammen med ørreden en god indikator på om, vandet er rent og iltrigt hele året. Men jo flere fisk og jo flere forskellige arter, jo bedre miljøtilstand. Det kan blandt andet opnås ved at (gen)skabe et varieret vandløb - og derfor er muligheden for at skabe et bedre vandmiljø et af udvælgelseskriterierne, når forundersøgelsen skal belyse grundlaget for at udtage lavbundsjorde.

Fase 3 Myndighedsbehandling – sådan kan LE34 hjælpe
På store udtagningsprojekter som klima-lavbund for Naturstyrelsen står styrelsen selv for al myndighedsbehandling.

På mindre udtagningsprojekter for kommuner og private fonde varetager LE34’s plan-eksperter opgaven med at søge om de nødvendige myndighedstilladelser.

 

Fase 4 Udførsel – sådan kan LE34 hjælpe
Udførselsfasen er i sig selv en kompleks fase med flere sideløbende spor.

LE34 varetager jordfordelingsprocessen, as built-dokumentation, tinglysning af deklarationer og matrikulær berigtigelse af de nye ejendomsgrænser.
Rambøll varetager udførslen i marken med eventuel genslyngning af vandløb, sløjfning af dræn med mere.

Mindre CO2, mere biodiversitet

Mindre CO2, mere biodiversitet

Udover at mindske landbrugets CO2-udslip, bidrager udtagning af lavbundsjorde også til at give bedre vilkår for biodiversiteten. På de nye naturområder får både planter og dyr bedre levevilkår.

Klima-lavbund: Hvad er det?

• Fra landbrug til natur – kulstofrige lavbundsjorder bliver tager ud af drift og lavet om til natur i form af vådområder.

• Formålet er at reducere landbrugets drivhusgasudledning.

• Jord, der er rig på kulstof, indeholder en høj mængde tørv. Tørv består af delvis nedbrudte plantedele – organisk materiale, der ikke er endeligt nedbrudt pga. manglende adgang til ilt. Den manglende adgang til ilt skyldes, at jorderne er vandmættede.

• Under landbrugsproduktion drænes jorderne, hvilket medfører en iltning af tørvejorden. Når tørvejorden iltes, sker en nedbrydning af det organiske materiale og dermed sker en udledning af drivhusgasser som CO2 og lattergas.

• Når der genskabes naturlig hydrologi og jorden igen bliver permanent eller periodevis vådere, standses CO2-udledningen. Jorden iltes ikke længere, og nedbrydningen af det organiske materiale bremses.

Kilde: Miljøministeriet

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.