Femerns multifunktionelle jordfordeling

Projekter

Du skal plante et træ … multifunktionel arealanvendelse er bragt i spil i anlæggelse af Femern-forbindelsen. Et anlægsprojekt, der påvirker alle i lokalområdet på den ene eller anden måde. Også naturen.

LE34 viser vejen
FAKTA

Periode:

  • 2020 - 2023

Ydelser:

Som Lollands lokale landinspektører er vi en del af historien om Femern-forbindelsen. En historie med mange facetter.

Historien om en forandring, rummer altid en landinspektør

LE34 har gennemført en multifunktionel jordfordelingsproces, som har lagt det juridiske fundament for skovrejsning og en sammenhængende naturbælte fra Rødby Færgehavn til Rødby By.

I processen har vi bidraget vi med lodsejerdialog, skelafmærkning, matrikulær berigtigelse og indsigt og erfaring i landbrugsloven.

Lodsejere og livshistorier

Historien om anlæggelsen af Femern-forbindelsen er en historie om gennemgribende forandring af et lokalområde; nedlukninger og nyskabelser på samme tid.

En forandring, der rummer mange facetter, mange mennesker med hver deres historie. En af dem er lodsejernes historier.

Femern-projektet berører flere hundrede lodsejere, fordi jernbanen ombygges på hele strækningen mellem Femern og Ringsted. I lokalområdet mellem Rødbyhavn og Rødby har 24 ejendomme og deres ejere været involveret i den del af projektet, der har skabt plads til skovrejsningen. 15 af ejendommene er landbrug, hvor lodsejerne har måtte afgive dele af eller hele deres landbrug. En af landmændene er Jørgen Elholm, der i mange år drev Elholm Gård, som har været i familiens eje siden 1807.

Han er den sidste og første generation på gården på samme tid.

Nutidens Jørgen Elholm deler fødselsdag med familiens Jørgen Elholm, der var 1. generation på gården – derfor var der ingen tvivl om, at han skulle døbes netop Jørgen. Men, at denne Jørgen skulle blive den sidste til at drive Elhom Gård, var der ingen, der vidste dengang, han blev født i 1957.

Og præcis, hvordan den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland skulle udformes, og præcis, hvor på Elholm Gårds marker den skulle løbe, var der i mange år heller ikke nogen, der kunne sige med sikkerhed. Derfor er det en lang proces, der nu er kommet til sin afslutning i form af ekspropriationen med tilhørende multifunktionel jordfordeling med rådgivning fra LE34.

Jørgen Elhom, lodsejere og landmand på Elholm Gård

“Vi kender jo LE34 i forvejen. Gennem de seneste årtier med landbrugsdrift har vi fået hjælp fra dem, når vi har opkøbt areal. Så det er rart, at det er nogen, man kender i forvejen. Men den lange periode, hvor Femern-projektet var sat på pause, og vi ikke vidste, hvad der skulle ske, har været hårdt for familien.”

Efter mange års forsinkelse er anlægsarbejdet nu i gang – i form af en tunnel til Tyskland med tilhørende nye veje og jernbane på land. Vejen til tunnellen kommer til at gå gennem det, der engang var stuehuset på den stolte familiegård, så ejendommen er blevet totaleksproprieret.

– Det er jo noget af Danmarks allerbedste landbrugsjord, det her. På grund af den korte afstand til strand og hav, falder der god dug, så jorden tørrer ikke ud, men giver altid et stabilt udbytte, siger Jørgen Elholm.

– Det er underligt at skulle være med til at afslutte det.

Tæt kontakt med naturen

Denne visualisering viser, hvordan nedkørslen til den færdige tunnel kommer til at se ud. Græs og bevoksning får lov at komme helt tæt på tunnelanlægget.

Tæt kontakt med naturen

Denne visualisering viser, hvordan nedkørslen til den færdige tunnel kommer til at se ud. Græs og bevoksning får lov at komme helt tæt på tunnelanlægget.

Femern a/s og klimahistorie

En af de andre historier, der kan fortælles om Femern-forbindelsen, er historien om det statslige selskab Femern a/s, der både skal anlægge og drifte tunnellen. 

På projektet skulle der under alle omstændigheder etableres regnvandsbassiner, der håndterer afvandingen fra vejene til og fra tunnellen, men med den multifunktionelle jordfordeling, bliver der tale om en mere fremtidssikret løsning, som kommer andre hensyn end kun anlægget til gavn.

Et par indeklemte arealer, der ikke kan dyrkes som landbrug, bliver beplantet som natur. Op langs vandløbet Næsbæk bliver der etableret en dobbelt kanalføring og natur, der udover at være et nyt rekreativt område, også har kapacitet til at håndtere udsving i regnmængderne.

I alt strækker det grønne område sig på 60 ha fra Rødby Havn til Rødby. En del af området (20 ha) fungerer som klimaskov, fordi den bidrager til en CO2-neutral drift af tunnelen.

– Den nye skov er god for både os, klimaet, naturen og landmændene”, siger Jens Brenner Larsen, der er klimachef hos Femern a/s.

Jo tættere på, jo større nytte

Den nye skov bliver en del af et naturbælte (den grønne markering på billedet), der strækker sig hele vejen til Rødby. Studier viser, at hvis der er mere end 15 min fra egen dør til naturområdet falder brugen drastisk. For at gøre skoven interessant for hele Rødby, også for dårligt gående, er naturbælte placeret så tæt på byen som muligt.

Landinspektørerne - en historie om lodsejerdialog og lovlighed

En af de andre historier om Femern, vi i LE34 synes er værd at fortælle, er landinspektørhistorien. Ikke kun fordi det er vores egne landinspektører i Maribo, der har været med til at gennemføre den multifunktionelle jordfordeling, men for at belyse nogle af de processer og de faglige kundskaber, der ligger skjult bag de synlige fysiske forandringer af lokalområdet ved Rødby.

Selve ekspropriationen til Femerns landanlæg er gennemført af den statslige Ekspropriationskommission – men udvidelsen i form af den multifunktionelle jordfordeling, der har sikret areal til skovrejsningen og den grønne kile, er gennemført med rådgivning fra LE34.

Konkret har vi bidraget med lodsejerdialog med de berørte landmænd og indsigt og erfaring i landbrugsloven, så jordfordelingsoverenskomsterne er udformet korrekt og sikrer den fremtidige brug af arealet til skov, natur og rekreative formål. Vi har efterfølgende gennemført skelafmærkning og matrikulær berigtigelse, således at arealernes grænser og nye anvendelse er registreret korrekt i landets ejendomsregistre.

– I dialogen med lodsejerne har det handlet om tålmodighed og lære dem at kende, men også at være vedholdende. Nogle er med på idéen med det samme, andre har brug for tid til at tænke lidt over det, fortæller landinspektør Martin Nyvang.

For at gøre det nemmere for alle involvere parter har LE34 udarbejdet kort, der visualiserer lodsejernes ønsker til nye ejendomsgrænser.

– Kortene og beregninger af arealer har dannet baggrund for de forskellige lodsejeres overvejelser i forbindelse processen frem mod indgåelse af de endelige jordfordelingsaftaler. Desuden har vi kunnet give lodsejerne svar på om, de afgiver eller modtager arealer i jordfordelings-puslespillet, så de har haft en fornemmelse af, om de skal have penge op ad lommen eller ej, siger Frederik Simon Dunk Hansen.

Udover at være uddannet landinspektør har han en solid indsigt i landbruget – han er vokset op på en gård på Lolland og han er uddannet landmand fra Dalum. Det er en indsigt han har brugt til at få de mange forskellige historier og behov til at spille sammen, så arealet fra den multifunktionelle jordfordeling kunne blive klar til næste kapitel i sin egen historie.

Randi Weihrauch, projektkoordinater i Center for Miljø og Myndighed, Femern A/S

“Det var et kæmpe puslespil, der skulle gå op, hvor vi har været igennem mange forhandlinger med lodsejere. Her har det helt klart betydet noget at have lokale landinspektører med, fordi de kender lodsejerne i forvejen.” 

Træernes historie

Det næste kapitel i historien om Femern og det område, der engang var lækker landbrugsmuld, men nu er omlagt til natur og skov på et indeklemt areal mellem Femerns landanlæg, bliver skrevet af træer.

Af 73.000 træer.

Det er Naturstyrelsen, der overtager arealet, og som står for skovrejsningen.

Som specialister i biodiversitet og naturforvaltning har Naturstyrelsen sørget for, at det hjemmehørende som blandt andet rødel, skovfyr, fuglekirsebær, eg, lind, bøg og lærk, der er blevet plantet. De hjemmehørende sorter skaber grundlaget for en rig biodiversitet – for eksempel er der over 800 forskellige arter af insekter knyttet til egetræ – fordi egetræet hører hjemme i den danske natur.

Da de første træer blev plantet i foråret 2023, så de ikke ud af meget – men om 5-6 år er de små “pinde” vokset til synlige træer i området.

Få mere at vide

Kontakt os

Er du nysgerrig efter, hvordan LE34 kan hjælpe dig med multifunktionel jordfordeling før, under og efter et anlægs- eller klimatilpasningsprojekt? Kontakt os.

Gert Henningsen
Landinspektør, partner og forretningschef for Ekspropriation & Jura
Hestehaven 21J
 5260 Odense S

gmh@le34.dk
+45 7733 2244

Send en mail til Gert Henningsen