Ændring af Lov om private fællesveje vedtaget

Ændringen af privatvejsloven vedrørende mulighed for placering af ledningsanlæg i private fællesveje på landet er vedtaget og trådt i kraft.

LE34 viser vejen

24.04.2024

Kommunalbestyrelsen kan nu tillade, at ejere af bestemte ledningstyper udfører opgravning og etablering m.v. af ledninger i private fællesveje på landet. Det var tidligere kun muligt i byer og bymæssige områder. Det er muliggjort ved en ændring af privatvejsloven, som trådte i kraft 01. januar 2024.

Ledninger i private fællesveje på landet

Forslaget om blandt andet ændring af privatvejsloven blev behandlet i vores nyhedsbrev fra november 2023.

Lovforslaget blev efterfølgende vedtaget med stort set enslydende ordlyd.

Den mest betydende ændring er, at ledningsejerens ansøgning til kommunalbestyrelsen efter § 24 a stk. 2 først kan fremsendes, når ledningsejeren har anmodet arealejeren om at få lov til at placere ledninger m.v. i den private fællesvej, og arealejeren ikke har svaret senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen fra ledningsejeren – i det fremsatte lovforslag var denne frist 2 måneder. Derudover kan ansøgningen indgives, ”når det kan sandsynliggøres, at der ikke er enighed og heller ikke udsigt til enighed” mellem arealejer og ledningsejer.

Kommunalbestyrelsen kan med den nye bestemmelse i § 24 a tillade placering af ledninger, kabler og tilbehør uden ejers accept. Det er dog en forudsætning, at der ikke kan opnås enighed mellem vejejer og ledningsejer.

Den nye bestemmelse forudsætter en bekendtgørelse, der fastlægger hvilke typer infrastruktur, som er omfattet.

Derfor er den eksisterende bekendtgørelse om gravearbejder i vejarealer blevet ændret, så den nu også omfatter en bestemmelse med angivelse af de omfattede ledningstyper.

Gravebekendtgørelse

Bekendtgørelsen om gravearbejder i vejarealer fastsætter nu i § 6 stk. 1, at disse ledningstyper er omfattet af privatvejslovens § 24 a:

  1. Kabler og ledninger til brug for elektroniske kommunikationsnet, og
  2. Kabler og ledninger til brug for elnettet

Øvrige ledningstyper, f.eks. vand og spildevand, er dermed ikke omfattet af de nye muligheder.

Det må formentlig ses i lyset af lovforslagets oprindelige baggrund fra ”Corona-tiden” og formålet med at understøtte den generelle digitalisering af det danske samfund, som fremgår af bemærkningerne til lovforslaget.

Det fremgår dog også af bemærkningerne, at regeringen finder, at det også bør sikres, at ”[…] etablering og udbygning af andre typer infrastrukturledninger sikres med henblik på at give beboere og virksomheder i de tyndere befolkede områder adgang til nutidige og klimamæssigt ønskelige forsyningsarter.” Det kan derfor undre, at det alene er elkabler udover det elektroniske kommunikationsnet, der i sidste ende er nævnt i bekendtgørelsen. Det fremgår dog af bemærkningerne til § 24 a, stk. 7, at bemyndigelsen til ministeren i første omgang tænkes udnyttet til at fastsætte regler om kabler til elektroniske kommunikationsnet og kabler i forbindelse med opgradering af elnettet.

Vær derudover opmærksom på, at privatvejslovens § 24 a også er blevet omfattet af Bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje, jf. § 4. Ledningsejeren kan således pålægges at skulle betale for dokumenterede administrative udgifter i forbindelse med kommunens behandling af ansøgningen.

Hvis du har spørgsmål til artiklen kan du kontakte Jonathan Overgaard Markman.

Kontakt eksperterne

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Erik Jeppesen

Landinspektør / BA. Jur.
LE34 København

Martin Korgaard

Markedschef / Landinspektør
LE34 Aarhus

Daniel Lundeman Lind

Konsulent / cand.jur.
LE34 Aarhus, LE34 Odense