Administration af privat fællesvej

I situationer, hvor det ikke kan dokumenteres, at nogen grundejer har vejret til en vej, kan det vise sig vanskeligt for kommunen at administrere vejen som privat fællesvej. I en ny sag har Vejdirektoratet taget stilling til, om kommunen kunne administrere en vej som privat fællesvej på baggrund af vejrettighedsloven.

LE34 VISER VEJEN

01.09.2020

I en ny sag har Vejdirektoratet blandt andet taget stilling til, om kommunen kunne administrere en vej som privat fællesvej på baggrund af vejrettighedsloven. Sagen drejede sig om en vej, som vejejeren først havde afspærret, siden havde pløjet og tilsået.

Kan kommunen kræve vejen vedligeholdt? Sagen kort fortalt

Spørgsmålet var, om kommunen som vejmyndighed kunne kræve vejen vedligeholdt, eller om vejen ikke kunne administreres som privat fællesvej. Vejen førte blandt andet til en mark, og ejeren af denne mark henvendte sig til kommunen, fordi han ikke kunne komme til sin mark.

Som det fremgår af luftfotoet, var vejen optaget på matrikelkortet  (fremhævet med rød cirkel på luftfotoet nedenfor). Det fremgik desuden af historiske luftfotos fra 2019, 2017 og 2006, at vejen også i mange år var blevet brugt som adgang til marken. 

Vejejeren anerkendte på trods af disse oplysninger ikke, at ejeren af marken havde vejret til vejen. Vejejeren mente således, at flere veje i forbindelse med de matrikulære ændringer, der blandt andet førte til udstykningen af marken, var blevet slettet på matrikelkortet. Det var vejejerens opfattelse, at der i stedet var vejadgang til marken i den anden ende af marken (se luftfotos, der viser forholdende i den anden ende af marken), og at det var denne vej, ejeren af marken havde vejret til.

Vejejerens advokat mente derfor ikke, at kommunen kunne kræve vejen vedligeholdt, så den kunne bruges som adgang til marken.

Historiske luftfotos inddraget i sagen

Luftfotos fra henholdsvis 2019, 2017 og 2006

Historiske luftfotos inddraget i sagen

Luftfotos fra henholdsvis 2019, 2017 og 2006

Sagens afgørelse

Vejdirektoratet konstaterede i sin afgørelse, at kommunen havde vurderet, at ejeren af marken på baggrund af vejrettighedslovens § 1 havde en eksisterende vejret til vejen. Vejdirektoratet fandt ingen grund til at tilsidesætte kommunens vurdering (skøn) af dens brug af vejrettighedslovens § 1, stk. 1, i den konkrete sag.

Vejdirektoratet noterede sig i den forbindelse, at vejstykket var optaget som et matrikulært udlæg på matrikelkortet (som optaget vej), og at det fysiske vejstykke i det store hele svarer til det matrikulære udlæg. Derudover noterede Vejdirektoratet sig, at selvom der ses at være adgang til marken såvel nordfra som (nord-)østfra, ses disse adgange – rent matrikulært – ikke at forløbe på private fællesveje eller offentlige veje. Det blev derfor lagt til grund, at disse adgangsalternativer havde status af rent private veje.

Det fremgår blandt andet af Vejdirektoratets afgørelse, at kommunen også havde lagt vægt på de historiske luftfotos, hvor det omstridte vejstykke fremtrådte mere tydeligt end den mulige adgangsvej i den anden ende af marken.

Sagen endte herefter med, at der ikke var grundlag for at antage, at kommunen havde lagt vægt på usaglige hensyn, og kommunen kunne derfor administrere vejen som privat fællesvej på baggrund af vejrettighedsloven.

Vejdirektoratet bemærkede, at spørgsmålet om, hvorvidt ejeren af marken har vejret, må indbringes for og afgøres af domstolene, hvis vejejeren vil fastholde, at der ikke er en vejret. 

Vejadgang i den anden ende af marken

Her ses forholdene i den anden ende af marken, som de tog sig ud på luftfotos fra henholdsvis 2019 og 2006.

Hvornår kan en vej administreres som privat fællesvej?

I situationer, hvor det ikke kan dokumenteres, at nogen grundejer har vejret til en vej, kan det vise sig vanskeligt for kommunen at administrere vejen som privat fællesvej, hvis vejejeren ikke anerkender, at andre grundejere har vejret til vejen. En vejret kan f.eks. dokumenteres, når vejretten er opstået på offentligretligt grundlag. Det kan være i forbindelse med en ekspropriation, i forbindelse med nedklassificering af vejen eller ved kommunal tildeling af vejret. Nogle gange kan vejrettigheder, der er opnået på privatretligt grundlag, også dokumenteres. Det er f.eks. tilfældet, hvis vejretten er tinglyst.

Tilstrækkeligt grundlag

Det er også muligt, at kommunen har et tilstrækkeligt grundlag for at administrere vejen som privat fællesvej, hvis der tidligere har været sager om vejen, hvor den har været anset som privat fællesvej, eller den matrikulære historik kan vise, at der er tale om en privat fællesvej. Det fremgår dog af forarbejderne til privatvejsloven, at der i en bestemt situation vil være en formodning for, at vejen er privat fællesvej, uanset at vejejeren ikke anerkender, at nogen har vejret til vejen.

Det er tilfældet, hvis vejen er den eneste eller den væsentligste adgang til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder. Herudover skal vejen være angivet på matrikelkortet, og matrikelkortet skal i det væsentlige stemme overens med forholdene i marken. I praksis betyder det først og fremmest, at vejen fysisk skal ligge på den ejendom, hvor vejen også skal ligge efter matrikelkortet. 

Vejrettighedsloven: Vejejeren skal bevise, at der ikke eksisterer en vejret

Baggrunden for, at vejen i denne situation kan administreres som privat fællesvej, er, at det fremgår af § 1 i loven om private vejrettigheder fra 1938, at retten til at benytte en vej i denne situation ikke kan fortrænges af senere erhververe af rettigheder over den ejendom, hvorpå vejen ligger. Det følger af vejrettighedsloven, at det i denne situation er den, der vil bestride, at der foreligger en vejret, der har bevisbyrden.

Det er med andre ord vejejeren, der skal bevise, at der ikke eksisterer en vejret, hvis vejen er den eneste eller den væsentligste adgang til en ejendom eller en lod.

Hvis du ønsker at vide mere om administration af privat fællesvej på baggrund af vejrettighedsloven, er du velkommen til at kontakte René Aggersbjerg.

Kontakt ekspertene

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København