LE34 påbegynder store jordfordelingsprojekter, der fjerner tung trafik på vejnettet

Landmænd i Lemvig er gået sammen, det samme er landmænd i Østvendsyssel – formålet er at gennemføre jordfordeling til gavn for de berørte landmænd og for klimaet.

LE34 VISER VEJEN

01.04.20

Projekterne drives i samarbejde med jordfordelingsplanlæggere i LE34. Jordfordelingsprojekterne fik i december 2019 tilsagn om tilskud på cirka fem millioner kroner.

Økonomiske tilskud

Tilsagnene om økonomisk tilskud til landmændene kommer på et tidspunkt, hvor debatten om landbrugets klimaeffekt bobler og syder, og hvor regeringen på den nye finanslov har afsat to milliarder kroner til at tage lavbundsjorder ud af drift.

Landbrugsstyrelsens tilsagn til de projekter, LE34 er involveret i, handler dog om klassisk jordfordeling og er en del af den såkaldte Tørkepakke, der blev vedtaget i 2018. Klassisk jordfordeling vil grundlæggende sige, at landmændene bytter jord med hinanden. Derved samles markerne, så der skal køres kortere afstande på vejene for at nå frem med diverse maskiner. Man forbedrer den såkaldte arrondering.

Samfundsmæssige gevinster

Jordfordelingerne omfattet af tilsagnene vil i alt spare 16.700 kørte kilometer om året, eller 334.000 kr. i transportomkostninger. Det er både til gavn for den enkelte landmand, klimaet og miljøet, men det er samtidig også til gavn for kommunerne, da det betyder færre landbrugsmaskiner på vejene. Det vil både mindske slitagen af offentlige veje, men det vil også forbedre trafiksikkerheden.
(Kilde: Landbrugsstyrelsen)

Multifunktionelt potentiale venter på at blive foldet ud – også i vejsektoren

I såvel Lemvig som Østvendsyssel er der tale om klassiske jordfordelingsopgaver. Men med samme metode kan man løse mere komplekse opgaver, som for eksempel at omfordele lavbundsjorder til gavn for miljøet.

Hidtil har mængden af jordfordelingsopgaver været begrænset, og det er generelt småt med erfaring på området. I fremtiden vil vi se disciplinen anvendt til såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor man kombinerer forskellige funktioner på samme areal – for eksempel når lavtliggende landbrugsjord omdannes til et vådområde af hensyn til klimaet, og der samtidig skabes rekreative funktioner og nye dyrehabitater.

I forbindelse med større vejprojekter kan anvendelsen af multifunktionel jordfordeling også give mening og bidrage med langsigtede og samfundsmæssige holdbare løsninger. Ved et større vejprojekt er det åbenlyst, at arrondering af landbrugsjorder kan forbedres med jordfordeling, men der kan i den sammenhæng også tænkes bredere, og der kan med fordel indarbejdes andre interesser i området, hvor det giver mening. Det kan f.eks. være, at et eller flere landbrugsarealer, der i forvejen tit er oversvømmet eller ligger tæt på en drikkevandsboring, i forbindelse med vejprojektet kan tages ud af drift for at give plads til natur, forbedre miljøets tilstand og skabe bedre rammer for oplevelser i det åbne land.

Grundlæggende handler det om at udnytte de arealer, vi har til rådighed bedst muligt, så flere forskellige interesser sammentænkes.

Ny støtteordning

I 2020 åbner Landbrugsstyrelsen en ny støtteordning, hvor kommuner og Naturstyrelsen kan ansøge om samtykke til ’fri multifunktionel jordfordeling’. Bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling trådte i kraft den 24. marts 2020, og der kan ansøges om samtykke igennem seks ansøgningsrunder de næste tre år. En fri jordfordeling skal støtte forskellige nationale og internationale interesser, heriblandt bl.a. rent drikkevand, reduktion af udledning af drivhusgasser, klimatilpasning, landdistriktsudvikling og arrondering af landbrugsjord.

Vi ser store perspektiver og muligheder i den nye støtteordning, og vores eksperter er naturligvis klar til at fortælle nærmere, rådgive og facilitere multifunktionelle jordfordelingsprojekter.

Kontakt ekspertene

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jes Juhl Jørgensen

Partner / Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Dronninglund

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Martin Nyvang

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Maribo

Morten Andersen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Lemvig