Nye regler for ladestandere

Der er i dag cirka 15.000 elbiler på vejene i Danmark, og allerede nu ser man de første udfordringer for bilejerne i forhold til at sikre, at der er nem tilgængelighed til ladestandere.

LE34 VISER VEJEN
ladeinfrastruktur rådgivning LE34
Flere ladestandere på vejene LE34

01.04.2020

Hidtil har udrulningen af ladeinfrastrukturen været båret af markedet og efterspørgslen. Der har ikke været incitament til at lave en statslig strategi for udrulningen, idet salget af el-biler trods alt har befundet sig på et relativt beskedent leje, og som følge heraf har ladeoperatørerne heller ikke haft det nødvendige incitament til at skubbe på for en hurtigere udrulning af infrastrukturen.

Flere el-biler på vejene

Hvordan udrulningen af ladeinfrastruktur til elbiler mest hensigtsmæssigt kan ske i Danmark bliver mere og mere aktuelt, i takt med at bilproducenterne nu for alvor begynder at lancere elbiler i stor stil, og dermed også i takt med at efterspørgslen på nemme og bekvemme lademuligheder fra bilejernes side stiger.

I dag anslås det, at 32 % af kommende ejere af elbiler vil skulle lade enten ude i det offentlige rum eller ved p-pladser ved de enkelte boligforeninger. Det betyder, at der kommer et stort behov for opsætning af ladestandere på disse steder. I dag er det i høj grad op til boligforeningerne og vejmyndighederne selv at vurdere behovet for opsætning af ladestandere sammen med operatørerne. Et godt samarbejde mellem disse aktører er derfor vigtigt i bestræbelserne på at kunne sikre tilstrækkelige og bekvemme lademuligheder for denne gruppe af elbil-ejere.

Den af regeringen nedsatte kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark har også som fokusområde at se på adgangen til offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. Kommissionen skal konkret kigge på forslag til, hvordan infrastrukturtilpasninger kan bidrage til målsætningen om en mere grøn bilpark. Seneste meldinger er, at kommissionen kommer med en delrapport i sommeren 2020, og den endelige afrapportering ventes at være klar sidst på året.

LE34 vejjura ladestandere

Nye regler per 10. marts 2020

Selvom der i dag ikke er en national strategi for ladeinfrastruktur, er der for ganske nylig kommet nye regler, der søger at fremme udviklingen af ladeinfrastruktur:

EU’s bygningsdirektiv fra 2018 er implementeret i dansk ret via byggeloven. Reglerne i byggeloven er igen konkret udmøntet i ladestanderbekendtgørelsen (bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger), som trådte i kraft den 10. marts 2020. De nye regler er kort fortalt:

Beboelsesbygninger:

• Eksisterende beboelsesbygninger er ikke omfattet af bekendtgørelsen, og der er således ikke krav om forberedelse til eller opsætning af ladestandere her.

• Ved nybyggeri, hvor der skal etableres mere end 10 p-pladser, skal alle p-pladserne forberedes til ladestandere.

• Ved større ombygninger af parkeringspladser med mere end 10 p-pladser, skal bygherren forberede alle de ombyggede p-pladser til ladestandere.

Ikke-beboelsesbygninger:

• Ved eksisterende ikke-beboelsesbygninger med mindre end 20 p-pladser er der ikke krav om forberedelse til ladestandere.

• Ved eksisterende ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 p-pladser: Her skal der senest 1. januar 2025 være etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til p-anlægget. Dette gælder dog ikke bygninger, der ejes eller benyttes af små og mellemstore virksomheder.

• Ved eksisterende ikke-beboelsesbygninger med mere end 10 p-pladser, hvor der skal foretages større ombygninger, skal der etableres mindst 1 ladestander og forberedes for ladestandere for mindst hver femte p-plads.

• Ved nybyggeri, hvor der skal etableres mere end 10 p-pladser, skal der etableres mindst 1 ladestander og forberedes for ladestandere for mindst hver femte p-plads.

Hvornår er der handlepligt?

Det er værd at bemærke, at den nye bekendtgørelse ikke indeholder handlepligt ved eksisterende beboelsesbygninger.

Der er alene krav om forberedelse, dvs. forberedelse af el-infrastruktur, nedlæggelse af tomrør m.v., ved nybyggeri eller større ombygninger. Hensigten er at undgå unødvendigt ressourcespild og sikre en balance i omkostningerne for bygherren til ombygningerne, når behovet for ladestandere inden for den nærmeste fremtid (formentlig) vil stige eksplosivt, og man derfor vil få behov for at opføre ladestandere.

Det er også vigtigt at bemærke, at der for ikke-beboelsesbygninger, f.eks. kontorbygninger, hospitaler, virksomheder eller uddannelsesinstitutioner m.v., med mere end 20 p-pladser, er en handlepligt til at etablere mindst 1 ladestander inden 2025.

På vej mod et grønnere Danmark

Den nye bekendtgørelse er udtryk for, at vi med hastige skridt er på vej imod et grønnere Danmark på nye drivmidler. Det betyder, at vi må forvente, at der i den nærmeste fremtid vil ske en væsentlig stigning i antallet af ladestandere i Danmark. Vi så alle sammen, hvor hurtigt el-løbehjulene gjorde sit indtog i Danmark og fyldte gader og stræder, hvilket pludselig stillede nye krav og udfordringer for særligt kommunerne, og deres mulighed for regulering. Det samme kan ske med ladestanderne, og det er derfor vigtigt at være forberedt som bl.a. vejmyndighed.

Reguleringen af ladestandere sker i en række forskellige lovgivninger, bl.a. vejloven, planloven, færdselsloven, byggeloven, elsikkerhedsloven og andre love. Kommunerne får derfor en vigtig opgave som bygge,- plan, og vejmyndighed i forhold til at sikre en god planlægning og praktisk implementering af, hvor og hvordan opsætning af ladestandere i de enkelte kommuner skal ske.

I LE34 tror vi på den grønne omstilling, og vi har derfor også fremover fokus på ladestandere. Kontakt endelig vores ekspert Søren Henriksen, hvis du vil høre mere.

Kontakt ekspertene

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København