Vi ses til Vejforum 2021

Vejforum nærmer sig, og LE34 er stærkt repræsenteret i programmet med både stand og fem indlæg om forskellige spændende og aktuelle emner inden for vejsektoren. Vi glæder os meget efter et ”stille” Corona-år.

LE34 viser vejen

01.12.2021

Som sædvanlig deltager LE34’s specialister fra Ekspropriation & Jura i det forestående Vejforum. Lige som tidligere år har vi en stand i udstillingen, hvor vi håber at se dig til en uformel snak. I år holder vi igen intet mindre end fem indlæg om forskellige spændende og aktuelle emner inden for vejsektoren.

LAR-anlæg på vejareal og gæsteprincippet ved Vibeke Stærdahl Nielsen

Indlægget tager sit afsæt i den principielle afgørelse fra 2019 fra Transport- og Boligministeriet, hvor det blev slået fast, at det konkrete LAR-anlæg på offentlig vej var inden for rammerne af de formål, som en vejmyndighed kan varetage. Dermed var ledningsomlægningerne omfattet af vejlovens gæsteprincip og udgifterne til omlægningerne skulle afholdes af ledningsejerne. Der ses på betydningen af denne principielle afgørelse i forhold til nyeste praksis på området.

Private fællesveje: Principielle og aktuelle afgørelser ved René Aggersbjerg

Indlægget forventes især at fokusere på afgørelser om, hvornår kommunen kan administrere en vej som privat fællesvej. Det gælder også spørgsmålet om vejens bredde og beliggenhed. Disse spørgsmål er især interessante i forhold til afgrænsningen af, hvad der er privatretlige spørgsmål, som kommunen ikke kan tage stilling til.

Vedligeholdelse af særlige elementer på private fællesveje: Hvem skal betale? ved René Aggersbjerg

I privatvejsloven er der en bestemmelse, som sikrer, at vedligeholdelse af såkaldte særlige elementer på private fællesveje (f.eks. vejbrønde, bump og broer) kan kræves udført som samlede arbejder i stedet for som enkeltstående arbejder. På den måde sikres det, at enkelte grundejere ikke sidder tilbage med store regninger for vedligeholdelse af dyre dele af vejen, som også er til gavn for flere andre grundejere. Indlægget vil fokusere på nogle sager, hvor denne regel enten er bragt i spil eller kan bringes i spil.

Flere elbiler på vejene: Hvordan skaber vi ladeinfrastrukturen? ved Lærke Flader og Søren Henriksen

Vi dykker blandt andet ned i vigtige pointer i de mange rapporter omkring udrulning af ladeinfrastruktur, som er udgivet den seneste tid. Vi sætter i indlægget fokus på nogle af de udfordringer, som kommunerne står overfor i de kommende år i forhold til etablering af ladeinfrastruktur. Vi kigger også på de muligheder og begrænsninger, der ligger i lovgivningen – hvad må kommunerne stille til rådighed for kommercielle interesser ifm. omstilling til en grøn bilpark?

Punktskyer til ledningsnet ved Torbjørn Mandahl Pedersen, Lasse Hedegaard, PHD-studerende ved AAU, Novafos og Aarhus Vand.

Se frem til et spændende oplæg om SmartSurvey – en lille teknologisk revolution, hvor simpel video fra en mobiltelefon bliver omsat til en kompleks 3D-punktsky, der sikrer det digitale overblik. Appen er udviklet i samarbejde med nogle af landets førende forsynings- og entreprenørselskaber og testet af brugerne.

Kontakt eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København