Højesteretsdom om Kriegers Flak

Højesteret har den 15. februar 2022 afsagt dom i Kriegers Flak-sagen, hvor landsrettens dom af 07. januar 2021 stadfæstes, og hvor det fastslås, at der er hjemmel til at fastsætte vilkår om fravigelse af gæsteprincippet. Et sådant vilkår varetager dermed forsyningsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn og går ikke videre end, hvad disse hensyn kan begrunde.

LE34 viser vejen

05.04.2022

Energinet etablerede i 2017-2018 et kabelanlæg, der skal transportere strøm fra havvindmølleparken Kriegers Flak i Østersøen til højspændingsnettet på land.. Kabelanlægget ligger både i havet og på land.

Hvad handler sagen om?

I forbindelse med realisering af projektet på land indgik Energinet frivillige aftaler med en del af de berørte lodsejere om etablering af kabelanlægget og tilhørende tinglysning af en ledningsdeklaration. For de resterende lodsejere, hvor det ikke havde været muligt at indgå frivillige aftaler, blev der eksproprieret til selvsamme rettigheder.

Sagen udsprang af en række ekspropriationer til pålæg af ledningsdeklarationen, som udover de sædvanlige beskyttelsesbestemmelser (at der ikke må opføres bebyggelse, terrænreguleres, etableres beplantning mm. uden tilladelse fra Energinet) indeholder en bestemmelse om, at gæsteprincippet er fraveget, og at der stiftes en ubetinget tilstedeværelsesret for kabelanlægget. Flere berørte lodsejere anlagde retssager mod Energinet med påstand om blandt andet, at fravigelse af gæsteprincippet i deklarationsteksten var ulovlig. De berørte lodsejere havde nedlagt enslydende påstande, og derfor blev de behandlet i én og samme sag af både Vestre Landsret og nu også Højesteret.

Synspunkter (fra landsretsdommen):

I følge lodsejerne angår fravigelse af gæsteprincippet alene spørgsmålet om, hvem der skal bære den økonomiske risiko for fremtidige flytninger af ledninger. Netop derfor kan en fravigelse af gæsteprincippet kun være motiveret af ledningsejers egne økonomiske interesser, hvilket er et usagligt hensyn i forbindelse med ekspropriation.

Spørgsmålet om, hvorvidt lodsejerne har modtaget fuldstændig erstatning ved Ekspropriationskommissionens og Taksationskommissionens kendelser var hverken til prøvelse under landsrettens sag eller Højesterets sag.

Højesterets begrundelse og resultat:

Højesteret finder, at der i elsikkerhedslovens § 27 er hjemmel til – som sket – at fastsætte, at den enkelte lodsejer selv skal betale udgifterne til en omlægning af jordkabelanlægget efter lodsejerens ønske om ændret benyttelse af deklarationsarealet. Altså, at der sker sikring af ledningsanlægget ved fravigelse af gæsteprincippet, dvs. fuld tilstedeværelsesret. En pligt for lodsejerne til selv at betale udgifterne kan medvirke til at begrænse omfanget af eventuelle fremtidige ledningsomlægninger, hvilket sikrer, at havmølleparken Kriegers Flak er tilsluttet det danske elnet. Et vilkår om fravigelse af gæsteprincippet varetager dermed forsyningsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn og går ikke videre end, hvad disse hensyn kan begrunde.

Højesteret finder således, at vilkåret om, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse er gyldigt og lovligt og stadfæster i øvrigt landsretsdommen.

Har dommen betydning?

Ja, dommen har betydning, og det er en sejr for ledningsejere, at der nu er en Højesteretsdom, som slår fast, at der kan opnås permanent tilstedeværelsesret for ledningsanlæg erhvervet ved ekspropriation.

Hvis du ønsker en snak om gæsteprincip og ekspropriation til ledningsanlæg, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter Vibeke Stærdahl Nielsen.

Kontakt eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København

Erik Jeppesen

Landinspektør / BA. Jur.
LE34 København