Hvad sker der med ledningerne, når veje nedlægges?

Der anlægges mange nye veje, men det sker også, at veje nedlægges. Hvad er vejmyndighedens forpligtelse, hvis der er ledninger i de nedlagte vejarealer, og er ledningsejerne parter i sagen?

LE34 viser vejen

19.04.2023

En ny udtalelse fra Vejdirektoratet belyser, hvorvidt ledningsejere bør betragtes som parter i en sag om nedlæggelse eller nedklassificering af en offentlig vej og dermed er omfattet af vejlovens regler om 8 ugers høring.   

En kommune skulle nedlægge en tidligere offentlig vej med hjemmel i vejlovens §§ 15 og 124. Kommunen påtænkte at høre de tilgrænsende ejendomme med en frist på 8 uger efter § 124, stk. 7 og overvejede i den forbindelse, om den også var forpligtet til at give ledningsejere samme frist – kommunen havde nemlig ved et LER-udtræk konstateret, at der var flere krydsende ledninger under vejen.

Den særlige hensynspligt til ledningsejeren

Det fremgår af udtalelsen, at det er Vejdirektoratets vurdering, at ledningsejere ikke er parter i sager om nedlæggelse eller nedklassificering af offentlige veje. Der er dermed ikke et lovfæstet krav om en 8-ugers høring af ledningsejerne.

Vejdirektoratet henviser derimod til den særlige hensynspligt til ledningsejeren, som medfører, at kommunen bør orientere eventuelle ejere af ledninger om kommunens påtænkte nedlæggelse af et offentligt vejareal. På den måde får ledningsejeren mulighed for inden for en efter vejmyndighedens skøn rimelig frist at beskytte ledningen ved tinglysning.

På baggrund af udtalelsen må vejmyndighedens fremgangsmåde ved nedlæggelse eller nedklassificering af offentlig vej være, at vejmyndigheden ved LER-udtræk undersøger, om der er ledninger i vejarealet, og giver eventuelle ledningsejere en passende frist med henblik på at stille krav om tinglysning efter vejlovens § 127, stk. 3.

Ledningsejer kan kræve ledninger tinglyst – men kun i nedlagte offentlige veje

Det fremgår af vejlovens § 127, stk. 3, at ledningsejere kan kræve ledninger tinglyst i det nedlagte vejareal. Tinglysningen foretages af kommunen, mens udgifterne afholdes af ledningsejeren.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse i privatvejsloven ved nedlæggelse af private fællesveje, hvorfor ledningsejere altså ikke kan stille krav om tinglysning af ledningerne, når private fællesveje nedlægges.

Med henvisning til Vejdirektoratets udtalelse må det dog formodes, at der gælder den samme særlige hensynspligt til ledningsejeren ved nedlæggelse af private fællesveje. Det fremgår af privatvejsloven, at private fællesveje ikke må nedlægges uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. § 71 (i byen) og § 12 (på landet).

Ledninger i private fællesveje i byer er omfattet af privatvejslovens gæsteprincip, jf. lovens § 70, mens ledningers tilstedeværelse i private fællesveje på landet alene er aftalebaseret.

Det efterlader spørgsmålet: Hvad er vejmyndighedens forpligtelser i forbindelse med nedlæggelse af private fællesveje i byen og på landet? Modsat de offentlige veje er vejmyndigheden ikke (nødvendigvis) ”ejer” af de private fællesveje.

Det må som nævnt formodes, at den særlige hensynspligt til ledningsejeren også gælder, når private fællesveje nedlægges. Det kan diskuteres, om den særlige hensynspligt er opfyldt, ved at vejmyndigheden i en tilladelse til nedlæggelse af en privat fællesvej stiller vilkår om, at grundejer skal undersøge, om der er eventuelle tinglyste ledninger i vejen og i givet fald skal orientere eventuelle ledningsejere.

Det er dog tvivlsomt, om dette i tilstrækkelig grad vil bidrage til sikring af ledningerne. Det kan derfor anbefales, at kommunen selv undersøger, om der er (utinglyste) ledninger i det vejareal, der ønskes nedlagt, og i bekræftende fald betinger tilladelsen til nedlæggelse af, at ledningerne tinglyses, hvis ledningsejer ønsker det. Kommunen bør i den forbindelse formentlig også orientere eventuelle ledningsejere om den påtænkte nedlæggelse.

Vejdirektoratets udtalelse: 9. december 2022 – 22/18566.

Responsumudvalget for Den Danske Landinspektørforening har desuden udtalt sig om god landinspektørskik og landinspektøransvar ved udtalelse af 16. november 2020 / Nr. 43.396 bragt i fagbladet Landinspektøren 1-2021.

Hvis du har spørgsmål til artiklen kan du kontakte Jonathan Overgaard Markman.

Kontakt eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København

Erik Jeppesen

Landinspektør / BA. Jur.
LE34 København

Martin Korgaard

Markedschef / Landinspektør
LE34 Aarhus

Daniel Lundeman Lind

Konsulent / cand.jur.
LE34 Aarhus, LE34 Odense