Gælder gæsteprincippet ved etablering af LAR-anlæg på offentlig vej?

I en afgørelse af 15. november 2019 tager Transport- og Boligministeriet principielt stilling til, hvorvidt et konkret LAR-anlæg på vejareal er et ”vejformål” (som det er forudsat i vejlovens § 77, stk. 1) og dermed, om en ledningsejer skal betale for ledningsomlægninger forårsaget af etableringen af LAR-anlægget.

LE34 VISER VEJEN

01.04.20

Vejlovens gæsteprincip indebærer, at en ledningsejer som ”gæst” i vejen skal betale omkostninger forbundet med en ledningsomlægning, hvis de arbejder, der forårsager omlægningen, ligger inden for rammerne af de formål en vejmyndighed kan varetage.

Vejlovens § 77, stk. 1:
”Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje og stier, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage, betales af ledningsejeren.”

Baggrund

Afgørelsen omhandler en tvist mellem Gentofte Kommune som vejmyndighed og Evida som ejer af en naturgasledning.

Gentofte Kommune udfører et alternativt klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret med kommunen som bygherre og myndighed. Fælleskloakken (spildevand og regnvand) i området er overbelastet, hvilket medfører oversvømmelser af haver og kældre. Ved større regnhændelser oversvømmes vejarealet på en del af vejnettet i området. Til aflastning af eksisterende fælleskloak afkobles overfladevand (vejvand og tagvand) til et nyt system – et LAR-anlæg (LAR betyder Lokal Afledning af Regnvand) i form af regnbede placeret i det offentlige vejareal til opsamling og opmagasinering af vandet, hvorefter det nedsives.

Der er tale om et 100% medfinansieringsprojekt, hvilket konkret betyder, at Novafos (Novafos er et fælleskommunalt vand- og spildevandsselskab i blandt andet Gentofte Kommune) afholder anlægsomkostningerne til etablering af LAR-anlæg i vejene og efterfølgende driftsomkostninger. 

Ved etablering af LAR-anlægget er det nødvendigt at omlægge Evidas ledninger. Spørgsmålet er herefter, om Evida skal betale for omlægningerne af gasledningerne.

Evidas argumenter

Ledningsomlægningerne er ikke omfattet af vejlovens gæsteprincip, da formålet med projektet først og fremmest er klimasikring af de tilstødende ejendomme. Projektet skal primært afhjælpe problemer med oversvømmede haver og kældre. Der er derfor ikke tale om et arbejde iværksat af Gentofte Kommune som vejmyndighed inden for rammerne af de formål, vejmyndigheden kan varetage.

Evida henviser til orienteringsmaterialet forud for projektet, hvor vejafvanding ikke er omtalt. I materialet indikeres, at hovedformålet er en ”vandteknisk del” og, at trafikale forhold, herunder udførelse af fartdæmpning som følge af etablering af regnbede er en relevant afledt opgave.  Den vandtekniske del er en opgave for Novafos og hører dermed ikke under vejmyndighedens kompetence. De trafikale forhold, herunder udførelse af fartdæmpning, som er vejmyndighedens opgave, vil kunne løses ved etablering af vejbump og dermed uden omlægning af ledninger. Desuden fremgår det af kommunens ansøgning til forsyningssekretariatet, at kommunen ingen interesse har i etablering af LAR-anlæggene i vejen, hvilket viser, at der ikke er tale om vejformål.

Evida er af den opfattelse, at Gentofte Kommune ikke har dokumenteret, at der har været konkrete trafikale og trafiksikkerhedsmæssige problemer på vejene i Mosegårdskvarteret, eller at der har været problemer med oversvømmelse af vejene, og at der har været planer eller tanker om at løse sådanne problemer før klimatilpasningsprojektet kom ind i billedet.

Som et sidste argument, mener Evida ikke, at der er tale om vejafvandingsproblemer, når det er kloaksystemet, som er overbelastet. Det er Novafos’ ansvar som vand- og spildevandsselskab at løse kapacitetsproblemer på spildevandsanlæggene, idet kommunen har betalt vejbidrag for at kunne lede vejvand til spildevandsledninger.

Gentofte Kommunes argumenter

Ledningsomlægningerne er omfattet af vejlovens gæsteprincip, da hovedformålet med projektet er at tilpasse de offentlige veje således, at de kan håndtere nuværende og fremtidige forøgede regnmængder. Klimasikring af de tilstødende ejendomme er alene en afledt effekt af projektet.

Projektet drejer sig kun om vejvand og skal minimere risikoen for, at vejvand bidrager til oversvømmelse af området. Som en afledt nødvendighed etableres fartdæmpning, da regnbedenes udformning bevirker, at hastigheden på strækningen reduceres. LAR-anlægget, herunder regnbedene er dimensioneret til at medtage tagvand fra tilstødende ejendomme fra op til 0,67 ha tagareal ud fra et samlet areal på 2,49 ha. Der er således ikke en væsentlig sammenhæng mellem antallet af regnbede og modtagelsen af tagvand.

Kommunen medgiver, at formuleringen i kommunens ansøgning til forsyningssekretariatet er misvisende, jf. Evidas argument. Gentofte Kommune har en åbenlys interesse i, at LAR-anlæggene bliver etableret, således at kloaksystemet aflastes, hvilket medfører, at vejvandet kan bortledes i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan. Formålet med projektet er utvivlsomt omfattet af vejlovens formål.

Transport- og Boligministeriets vurdering og afgørelse

Der er ikke i vejloven bestemmelser, der direkte omtaler vejafvanding, men det er en naturlig del af myndighedsansvaret. Vejmyndigheden skal sikre, at vand ledes væk fra vejen af trafikale, vejtekniske og færdselssikkerhedsmæssige hensyn. Der er således ikke tvivl om, at vejafvanding ligger indenfor rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage. Spørgsmålet er derfor, om LAR-anlæggene (regnbedene) anlægges af hensyn til afvanding af de offentlige veje i Mosegårdskvarteret eller primært af hensyn til de tilgrænsende ejendomme?

Ministeriet lægger på baggrund af Gentofte Kommunes oplysninger til grund, at der har været trafikale og færdselsmæssige udfordringer som følge af vand på de offentlige veje i Mosegårdskvarteret. Regnbedene anlægges for at nedsive og bortlede vejvand. Det er derfor ministeriets vurdering, at formålet med anlæggene er vejafvanding, og at projektet ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at kunne afvande de pågældende veje. LAR-anlæggene kan i et vist omfang også håndtere overfladevand fra tilgrænsende ejendomme, men der er ikke oplysninger til støtte for, at det primære formål er afvanding af de omkringliggende ejendomme.

Omlægning af gasledningerne skal derfor afholdes af Evida

I øvrigt tager Ministeriet ikke stilling til, om betingelserne for spildevandsforsyningsselskabets medfinansiering af opfyldt, ej heller til det af Evida anførte, om at kapacitetsproblemer ikke er et vejafvandingsproblem.

Refleksion

Afgørelsen er principiel og med det øgede fokus på etablering af LAR-anlæg i fremtiden, vil afgørelsen helt sikkert kunne bringes i spil af kommuner overfor ledningsejere. Selvom ledningsejer (Evida) blev taber i denne afgørelse, så er det vigtigt at bemærke, at ministeriet i afgørelsen lagde vægt på, hvad det primære formål med LAR-anlæggene var. Hvis LAR-anlæggene primært havde været etableret af hensyn til de tilgrænsende ejendomme, må det antages, at Gentofte Kommune skulle betale for ledningsomlægningerne. Dog kan det være svært som ledningsejer at bevise, at dette gør sig gældende.

Hvis du vil høre mere om afgørelsen eller generelt til gæsteprincippet, er du velkommen til at kontakte Vibeke Stærdahl Nielsen, som er ekspert på området.

Kontakt ekspertene

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København