Nyt lovforslag: bedre rammer og vilkår for opladning af elbiler

Nyt lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport blev den 08. juli 2021 sendt i høring. Formålet med lovforslaget er at fremme markedet for alternative brændstoffer ved at fastsætte krav til nationale politikker, tekniske krav til infrastrukturen og brugerinformation. Dermed indgår lovforslaget som en del af de politiske aftaler om fremme af grøn vejtransport.

LE34 viser vejen

16.09.2021

Lovforslaget giver kommuner og regioner hjemmel til at indgå aftaler med private om at opsætte og drive offentligt tilgængelige ladestandere på arealer, som det offentlige har råderet over.

Tildeling til private virksomheder som operatør af offentlige ladestandere

Bestemmelsen medfører, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i den enkelte kommune eller region kan stille arealer til rådighed for, at private driver en eller flere ladestandere til elektriske køretøjer etableret på en eller flere ladepladser og med udgangspunkt i disse leverer opladningstjenester. Det er frivilligt for den enkelte kommune eller region, om den ønsker at tildele en sådan ret. Aftalen kan både indgås, ved at den private selv henvender sig til myndigheden, eller ved at myndigheden selv aktivt annoncerer efter private aktører.

Lovforslaget opstiller nogle formelle og procesuelle krav og muligheder til en sådan tildelingsaftale:

• Der kan kun indgås aftale om ladepladser på offentlige arealer, det vil sige arealer som det offentlige ejer, lejer eller administrerer. Det vil typisk være vejarealer og arealer ved kommunale institutioner (skoler, fritidsanlæg mv.).

• Kommunen/regionen skal offentliggøre, på hvilke arealer den de næste 2 år planlægger at tildele private virksomheder ret til opstilling og drift af ladestandere. Kravet skal sikre åbenhed om forventelige fremtidige placeringer af infrastrukturen, således også private bilister og operatørerne kan lave indspark til kommunen om, hvor de ser et behov for ladestandere. Kravet om offentliggørelse gælder ikke, hvis man ikke planlægger at tildele ret, men lovbemærkningerne nævner, at det selvfølgelig vil være godt, hvis det også offentliggøres, at man ikke planlægger at tildele private operatører en ret. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2022, og kommuner/regioner skal derfor i gang nu, hvis de allerede fra 1. januar 2022 skal annoncere placeringerne af forventet fremtidig ladeinfrastruktur. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bliver opmærksom på, at der er behov for at etablere offentligt tilgængelige ladestandere i et område af kommunen eller regionen inden for to kalenderår, udelukker lovforslaget ikke, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan tildele ret til at virke som operatør af en ladestander på ladepladser, selvom myndigheden ikke har offentliggjort dette to år i forvejen. I dette tilfælde skal kommunalbestyrelsen eller regionsrådet snarest muligt offentliggøre deres planer.

• For at hjælpe kommuner og regioner i deres udpegning af disse fremtidige egnede placeringer for ladeinfrastruktur lægger lovforslaget op til at forpligte ejere og operatører af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur til at videregive data om blandt andet gennemsnitligt elforbrug samt anvendelsesgraden, således Energinet kan sammenstille og viderebringe disse data til myndighederne i deres planlægning for kommende offentlige ladeområder. Det er selvsagt vigtigt at vide i hvilke områder, der lades meget og hvordan, der lades med henblik på hele tiden at kunne opdatere indsatserne.

• Aftaler mellem operatøren og kommuner/regioner kan som udgangspunkt maksimalt indgås for en periode på 8 år. Lovforslaget lægger dog op til, at aftaleperioden kan være op til 12 år, hvis det er nødvendigt for at operatørens nødvendige investeringer ifm. driften af ladepladsen kan afskrives, f.eks. i yderområder med lav omsætning eller hvis der er særligt komplicerede og omkostningstunge tekniske løsninger knyttet til det konkrete areal. Der lægges dog også op til at indføre mulighed for, at en aftale evt. kan regulere en overtagelse af ikke fuldt afskrevet udstyr eller stille vilkår om, at den næste operatør skal overtage udstyret mod at betale den tidligere operatørs værdi af dennes afskrivninger.

• Aftalen kan indeholde bestemmelser om serviceniveau. Det kan f.eks. være krav til kapacitet, funktionalitet, oppetid mv., men kravene skal være saglige.

• Vejlovens § 80 giver i dag kommunerne som vejmyndighed for det kommunale vejareal mulighed for at tillade anbringelse af ladestandere på vejarealet. Tilsvarende mulighed har regionerne ikke, da de ikke er vejmyndighed. § 80 indeholder i dag ikke hjemmel til, at kommuner som vejmyndighed kan etablere og drive ladestandere på det kommunale vejareal, og det fremføres i bemærkningerne, at bestemmelsen heller ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for at medvirke til den nødvendige udrulning af ladeinfrastruktur, fordi bestemmelsen ikke giver mulighed for, at kommuner kan gennemføre udbud i overensstemmelse med udbudsloven med henblik på at finde private aktører, der vil etablere og drive ladestandere på det kommunale vejareal. Derfor lægges der op til, at § 80 ikke længere skal gælde ifm. opsætning af ladestandere på det kommunale vejareal, men at det i stedet skal reguleres via tildeling af retten til at virke som operatør på markedsvilkår, jf. nedenfor. Vejlovens § 88, hvorefter det kræver vejmyndighedens tilladelse at etablere eller udvide tankanlæg på eller ved offentlig vej, finder fortsat anvendelse ved etablering af egentlige ladestationer.

Ovenstående finder ikke anvendelse ved ladestandere til kommunens eller regionens egne køretøjer.

Tildeling på markedsvilkår

Tildeling af retten til at virke som operatør skal ske på markedsvilkår i overensstemmelse med lovforslagets § 3. Aftalen mellem det offentlige og operatøren af ladestandere vil kunne antage forskellige aftaleformer, f.eks. en koncessionskontrakt, en lejekontrakt, en kontrakt om levering af tjenesteydelser m.v. afhængigt af den konkrete aftales udformning.

At aftalen mellem kommunen/regionen og operatøren skal ske på markedsvilkår indebærer blandt andet, at ovenstående krav om aftaleperiodens længde skal overholdes, men generelt indebærer tildeling på markedsvilkår, at der typisk gennemføres et forudgående udbud efter de gældende udbudsregler eller en eller anden form for annoncering.

Lovforslaget bemyndiger transportministeren til at indføre nærmere regler om, hvordan markedsvilkårene opnås. De nærmere regler forventes fastsat i en kommende bekendtgørelse.

Det foreslås også, at der alene kan tildeles én operatør pr. ladeplads med ret til at virke som operatør af ladestandere. Begrænsningen er indsat for at modvirke, at der etableres flere ladestandere fra forskellige operatører på samme ladeplads. Det er således ministeriets vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at skabe konkurrence på den enkelte ladeplads ved, at brugerne af ladepladsen kan vælge mellem flere forskellige ladestandere fra forskellige operatører, men derimod konkurrence mellem de forskellige ladepladser, der vil kunne drives af forskellige operatører.

Kommunernes og regionernes egne køretøjer

Lovforslaget tydeliggør nu, at kommuner og regioner kan etablere, finansiere og drive ladestandere til opladning af egne køretøjer, f.eks. hjemmehjælpens biler. Det var antaget, at man også kunne dette tidligere efter kommunalfuldmagtsreglerne. Kommuner og regioner er således ikke forpligtet til at give adgang for private udbydere af opladningstjenester, der ønsker at udbyde roaming fra kommunale eller regionale ladestandere, der alene anvendes til myndighedens egne køretøjer. Ladestanderne må i så fald ikke være offentligt tilgængelige.

Hvis kommunen eller regionen beslutter at ladestanderne også skal kunne anvendes af andre køretøjer, bliver ladestanderne at betragte som offentligt tilgængelige, og kommunen skal indgå aftale med en privat aktør i overensstemmelse med de øvrige udbuds- og markedsvilkårsregler i lovforslaget. Kommunen skal i så fald afhænde ladestanderen til en privat aktør, da kommunen ikke længere kan virke som operatør. Dette gælder også, hvis ladestanderen bare skal være offentlig tilgængelig i en periode, eller hvis ladestanderen kan anvendes af gæster og ansattes private biler. Den nye private operatør skal så godtgøre de omkostninger, som kommunen eller regionen har haft til etableringen af ladestanderen.

Roaming

Lovforslaget pålægger en operatør af en ladestander at imødekomme anmodninger fra andre udbydere af opladningstjenester at levere dennes opladningstjenester (strøm) i udbyderens navn og på dennes vegne (roaming).

En operatør skal altså give adgang til roaming, hvis ladestanderen er etableret på offentlige arealer, men også hvor ladestanderen er etableret på private arealer med tilskud fra det offentlige (f.eks. ladestandere ved boligforeninger). Dette sikrer, at bilisterne kan oplade deres bil ved enhver ladestander på offentlige arealer, uanset om vedkommende har abonnement til netop denne udbyder. Roamingpligten skulle også gerne medvirke til at holde priserne for bilisterne på et rimeligt niveau selvom der ikke står ret meget om fastsættelse af roaming-priser i lovforslaget – kun at priserne skal være ikke-diskriminerende.

Roaming omfatter ikke ladestandere, der alene anvendes til det offentliges eget brug.

Ikrafttræden

Lovforslaget forventes fremsat i den første uge af det nye folketingsår og har været i offentlig høring frem til den 16. august 2021. Det er ambitionen, at lovgivningen kan træde i kraft 1. januar 2022.

LE34's kommentar

Ved gennemlæsning af lovforslaget og de tilhørende bemærkninger forekommer det umiddelbart uklart, hvordan forholdet til gravetilladelser i henhold til vejlovens § 73 forholder sig. På den ene side er det ikke udtrykkeligt nævnt hverken i loven eller bemærkningerne, at § 73 ikke skulle finde anvendelse ifm. gravearbejder til etablering af ladestandere. På den anden side fremgår det af bemærkningerne til lovforslagets § 6, stk. 2, at kommunen eller regionen skal kunne give den private operatør, som tildeles retten til at virke som operatør, ret til også at foretage de aktiviteter, der leder frem til at kunne levere opladningstjenester, herunder selve etableringen af ladestanderen og tilslutning af ladestanderen til det kollektive forsyningsnet. LE34 vurderer, at dette peger i retning af, at det fortsæt kræver en forudgående gravetilladelse efter vejlovens § 73 til at foretage de nødvendige opgravninger ifm. etableringen af ladestandere på offentlige vejarealer. Vi vurderer, at lovforslagets bemærkninger om operatørens ret til også at foretage aktiviteter, der leder frem til at kunne levere opladningstjenester, herunder selve etableringen af ladestanderen og tilslutning af ladestanderen til det kollektive forsyningsnet, tager sigte på de tilfælde, hvor ladestanderne opsættes på andre kommunale og regionale arealer, som ikke er vejarealer.

Vi forudser endvidere, at der kan opstå udfordringer i forhold til, hvem der påser de trafiksikkerhedsmæssige og øvrige trafikale hensyn ved etablering af ladestandere på vejarealet, når det ikke længere er nødvendigt, at vejmyndigheden meddeler tilladelse til opstilling af ladestandere på vejarealet med hjemmel i § 80. Det kræver i hvert fald et godt koordinerings-setup mellem vejmyndigheden og den myndighed, der planlægger udrulningen af ladeinfrastrukturen i kommunen.

Det skal også nævnes, at det forventes, at Transportministeren vil fastsætte nærmere regler om tildeling af retten til at virke som operatør. I det hele taget er der mange bemyndigelser i lovforslaget til, at ministeren kan fastsætte yderligere regler, så man må håbe, at de mange yderligere bekendtgørelser, som der er lagt op til, kommer snart, således der kan skabes yderligere klarhed for kommuner/regioner og operatørerne.

Kontakt eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København