Klage til Vejdirektoratet over en ekspropriations nødvendighed

En ekspropriationsbeslutning blev påklaget af en privat grundejer med påstand om, at den var ulovlig, da der var et disponibelt vejareal på den modsatte side af vejen, der kunne inddrages ved at lave en lokal forsætning af centerlinjen. Formålet med ekspropriationen var at sikre arealer til etablering af en cykelsti og en busperron med henblik på at højne sikkerheden på en trafikeret skolevej i Aarhus. Sagen er principiel i den forstand, at den vil afgøre, hvor langt en kommune skal gå for at realisere alternativer til et indgreb på private ejendomme.

LE34 viser vejen

30.11.2022

I 2017 afsatte Aarhus Byråd midler til sikring af skoleveje i kommunen på baggrund af en skolevejsanalyse udført i 2016. Heri indgik opgradering af trafiksikkerheden på Holmevej i Højbjerg, hvor Rundhøjskolen er beliggende. Projektet indebærer etablering af ensrettede cykelstier på begge sider af vejen samt flisebelagte perroner ved de eksisterende busstoppesteder, så ind- og udstigende passagerer opholder sig mindst muligt på cykelstierne. Området omkring Holmevej er præget af ældre villaer med fuldt etablerede haver og høje hække. 

Ekspropriationer

Projektet berører ca. 65 ejendomme, hvor de nødvendige arealer og rettigheder er erhvervet ved ekspropriation efter vejlovens regler.

Der er overvejende tale om mindre, men intensive indgreb i ejendommenes haver – herunder fjernelse af eksisterende høje hække mod Holmevej.

Indgrebet på klagers ejendom

Som følge af projektet har det været nødvendigt at ekspropriere følgende fra klagers ejendom:

– Permanent arealafståelse 9 m²
– Regulering af terræn, der forbliver på ejendommen 9 m²

Det eksproprierede areal fremstår som beplantet med hæk og blandede haveplanter. 

Hensynet til almenvellet

For at fremme cyklismen har Aarhus Kommune stort fokus på at højne sikkerheden for de bløde trafikanter og i høj grad for børn til og fra skolerne.

Holmevej er i dag en trafikeret vej med både biler, lastbiler og cyklister. Særligt ved den daglige skolestart og afslutning er der mange cyklister på vejen. Der er også mange cyklister til og fra de rekreative områder ved Marselisborg og Mindeparken.

Det giver hver dag potentielt farlige situationer i trafikken. De nødvendige ekspropriationer på naboejendommene til etablering af cykelstien vurderes derfor til at være i almenvellets interesse.

Forholdet til nødvendighedskravet

Den nye cykelsti og busperronerne skal etableres i et snævert eksisterende bymiljø på en vej, der er præget af tilstødende grunde, der for de flestes vedkommende er afskærmet mod vejen af høje hegn eller fuldt udvoksede hække.

Aarhus Kommune har derfor haft stort fokus på at mindske indgrebet mest muligt på naboejendommene. Det er gjort ved at udføre cykelstien, busperronerne og fortovet som delt sti med udgangspunkt i de vejledende minimumsbredder i vejreglerne.

Det har således ikke været muligt at indsnævre projektet yderligere, hvorfor de gennemførte ekspropriationer har været nødvendige. 

Klagers primære holdepunkt er baseret på, at det på modsatte side af Holmevej har været nødvendigt at nedlægge en række parkeringspladser på offentlig vej, der ses her.

Nedlæggelsen af parkeringspladserne medfører, at der bliver en 100 meter lang disponibel vejstrimmel med en bredde på ca. 2 meter på den modsatte side af Holmevej ift. klagers ejendom. Det er desværre ikke muligt at inddrage denne strimmel til cykelstien og busperronen, hvilket uddybes nedenfor.

Forholdet til proportionalitetsprincippet

Aarhus Kommune har ikke mulighed for at gennemføre projektet ud for klagers ejendom med et mindre indgribende virkemiddel end den permanente arealerhvervelse.  

På det eksproprierede areal skal der etableres nyt fortov og rabat, der skal ligge på det fremtidige offentlige vejareal. Ud over, at det er mest hensigtsmæssigt ift. vejens fremtidige drift, er det også et krav efter vejlovens § 60 og udstykningslovens § 16, at Aarhus Kommune overtager arealet permanent.

Det er af denne grund ikke muligt at realisere projektet ved alene at tinglyse en servitut på klagers ejendom.

Aarhus Kommune finder derfor, at behovet for den nye cykelsti og busperron er proportionalt med de arealmæssige konsekvenser for klagers ejendom. 

Grundejernes klagepunkter

Aarhus Kommunes fravælgelse af en lokal forsætning af Holmevejs centerlinje er en central del af grundejerens klage til Vejdirektoratet med påstand om, at ekspropriationen ikke er nødvendig – og derfor ulovlig – når der er et disponibelt vejareal på den modsatte side af Holmevej.

Aarhus Kommunes bemærkninger

Aarhus Kommune finder ikke, at en lokal forsætning af centerlinjen ud for klagers ejendom på en ca. 90 meter strækning er en trafikteknisk og sikkerhedsmæssig god løsning, hvilket er tungtvejende ift. ekspropriationens lovlighed.

Trafiksikkerhedsrevisorer ved NIRAS har redegjort for, at forsætningen af en kort retlinet vejstrækning giver et yderst uhensigtsmæssigt vejforløb, der vil være decideret farligt for trafikanterne.

Det kan medføre pludselige skarpe sving ved uopmærksomme bilister, eller at nogen ganske enkelt fortsætter lige ud. Begge situationer medfører risiko for kollisioner med både biler, cyklister, fodgængere og bygninger.

Der er ikke plads til at udforme spærreflade eller helleanlæg mellem de to kørespor, der kan mindske risikoen for ulykker, såfremt en bilist overser forsætningen.

Derudover vil det også være en omkostningstung løsning, da det kræver en ny bundopbygning under de nedlagte parkeringsarealer, hvis de skal inddrages til vejbanen.

Der skal også ændres på Holmevejs afvandingsforhold, hvis toppunktet skal rykkes 1 meter mod syd.

Der blev estimeret en meromkostning på minimum 450.000 kr. – regnet på baggrund af 2021 priser.

Vejdirektoratets afgørelse

Vejdirektoratet stadfæstede Aarhus Kommunes ekspropriation ved afgørelse af 13. oktober 2022.

Vejdirektoratet var enig med Aarhus Kommune om, at etablering af en cykelsti af hensyn til cyklisternes sikkerhed er omfattet af almenvellets interesser. Det anerkendes også, at der således opstår et afledt behov for etablering af busperroner.

Det findes ligeledes sagligt, at Aarhus Kommune af trafiksikkerhedsmæssige årsager fravælger en lokal forsætning af Holmevejs centerlinje, selv om det havde gjort ekspropriationen unødvendig.

Det anerkendes, at Aarhus Kommune har mindsket indgrebet mest muligt, og at der således ikke var indlysende og åbenbare alternativer til ekspropriationen.

Kravet om nødvendighed og proportionalitet blev således iagttaget korrekt af Aarhus Kommune.

Det fremgår ikke af afgørelsen, i hvor høj grad de forøgede omkostninger havde indflydelse på udfaldet. Det kan således ikke konkluderes, om dette kunne have stået alene, hvis de to løsninger havde haft den samme trafiksikkerhedsmæssige vurdering.

Hvis du har spørgsmål til artiklen kan du kontakte Martin Korgaard.

Kontakt eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København

Erik Jeppesen

Landinspektør / BA. Jur.
LE34 København

Martin Korgaard

Markedschef / Landinspektør
LE34 Aarhus

Daniel Lundeman Lind

Konsulent / cand.jur.
LE34 Aarhus, LE34 Odense