Staden

Branscher

Stadsutveckling, planering och fastighetsbildning. LE34 ger råd och vägledning om fastighetsutveckling – både i samband med renovering av befintliga byggnader och vid byggande av nya bostadsområden.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør ejendomsudvikling

Stadsutveckling, planering och fastighetsbildning

Våra storstäder ska rymma allt fler invånare. Samtidigt måste man göra en avvägning mellan en lång rad hänsyn – både kommersiella och offentliga. LE34 ger råd och vägledning i alla stadsutvecklingens faser, från beredningen med att ta fram detaljplaner och expropriation av mark till uppdelning av fastighetsregister, rådgivning om fastighetsbildning, avstyckning av byggområden och optimering av byggnadstäthet.

Områden med obebyggd mark och tidigare industriområden i landets storstäder har idag förvandlats till färdiga stadsdelar eller är på god väg att bli det. Under de senaste 20 åren har LE34 haft ett nära samarbete med de företag som stått för denna utveckling över hela landet, och är i dag delaktig i i stort sett samtliga stadsutvecklingsprojekt i till exempel Ålborg och Köpenhamn. Denna omfattande erfarenhet gör att vi har uppnått en särskilt god förståelse för just de detaljplaner och övriga offentliga regleringar som måste beaktas i de större städerna.

LE34 är i hög grad närvarande vid stadsutvecklingsprojekt i Ålborg och Köpenhamn

Vi har förmånen att vara lantmätare vid i stort sett samtliga stadsutvecklingsprojekt i Köpenhamn och Ålborg. Det har gett oss ingående kunskap om de detaljplaner och övriga offentliga regleringar som måste beaktas i de större städerna.

LE34 landinspektør ejendomsudvikling
LE34 landinspektør ejendomsudvikling

LE34 är i hög grad närvarande vid stadsutvecklingsprojekt i Ålborg och Köpenhamn

Vi har förmånen att vara lantmätare vid i stort sett samtliga stadsutvecklingsprojekt i Köpenhamn och Ålborg. Det har gett oss ingående kunskap om de detaljplaner och övriga offentliga regleringar som måste beaktas i de större städerna.

Mette Kapsch, Head of Legal, Solstra Capital Partners:

”LE34 tar tillsammans med oss ansvaret för projektplaneringen och förstår hur viktigt det är att hålla tidsgränser. De fullföljer projekten ända in i kaklet oavsett om sker i vår organisation, hos externa samarbetspartner eller – inte minst – när det gäller de offentliga myndigheterna. På det sättet upplever vi att LE34 – utöver deras funktion som lantmätare – dessutom fungerar som våra rådgivare och bollplank.”

LE34 landinspektør ejendomsudvikling Købehavns nye Nordhavnskvarter
LE34 landinspektør ejendomsudvikling

Utveckling och optimering

Att disponera över och bebygga ett område kräver en total överblick över möjligheter och begränsningar. LE34 levererar högt kvalificerad egendomsrättslig rådgivning, som säkerställer att investerare och beslutsfattare får ett kvalificerat underlag för sina beslut. Vi granskar alla registrerade servitut noga och beskriver i tydliga ordalag vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till dem.

Markoptimering är ett område som vi har stort fokus på. Det är inte ovanligt att vi kommer på att vi kan utnyttja ett område på ett mycket bättre sätt genom att tänka annorlunda.

Omfattande förberedelsearbete

Våra kunniga planerare kan planlagen utan och innan och kan hantera allt det nödvändiga förberedande arbetet och ta fram detaljplaner, miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, analyser, översiktsplaner, planer för uppstyckning, helhetsplaner och ansökningar.

Våra planerare hanterar uppgifter över hela landet åt både kommuner och privata kunder och samarbetspartner.

LE34 landinspektør ejendomsudvikling

Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom stadsutveckling och planering.

Mickael Holgersson
VD LE34 Mätkonsult 
LE34 Malmö, Sverige

Tel +46 709 703 090
mic@le34.se

Skicka ett mail till Mickael Holgersson

Morten Ørtved, lantmätare / partner / affärsområdeschef för LE34 Fastighetsgränser & Egendomar

“Stadsutveckling, planering och fastighetsbildning. Expropriationer, avstyckningar och markregistreringar. LE34 ger råd och vägledning om fastighetsutveckling – både i samband med renovering av befintliga byggnader och vid avstyckning och byggande av nya bostadsområden.”