To uger kan være nok – nye lokalprocedurer

Kom hurtigere i gang med dit ejendomsudviklingsprojekt: Benyt dig af de nye fleksible muligheder som ændringerne af Planloven har åbnet op for i forbindelse med lokalplaner af mindre betydning. Ændringerne betyder, at en høringsfrist på to uger kan være nok i stedet for de sædvanlige otte.

LE34 viser vejen
LE34's planlæggere er eksperter i lokalplaner

Der er god grund til at undersøge om dit projekt lever op til Planlovens krav til den korte høringsfrist på to uger.

Formålet med ændringerne af loven er at nedbringe sagsbehandlingstiden for nye lokalplaner til gavn for både de kommunale forvaltninger og ejendomsudviklingsfirmaer og private bygherrer.

For eksempel vil de nye regler kunne bruges, hvis en ejendom skal udvikles fra at blive brugt til offentlige formål til private formål, eller hvis et mindre areal skal ændres fra landzone til byzone. Men der vil altid være behov for en individuel vurdering af det konkrete projekt for at afdække om projektet lever op til kravene om, at en høringsperiode på to uger er nok.

Lovændringen er vedtaget juni 2017, mens vejledningen fortsat er under udarbejdelse. Landets kommuner forvalter dog allerede efter den nye lov.

Fakta om de nye fleksible lokalplanprocedure i Planloven

1. Gælder lokalplaner af mindre betydning, altså lokalplaner som ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne.

 

2. Lokalplaner af mindre betydning kan benyttes som supplement til en eller flere bestemmelser i en eksisterende lokalplan eller hvor der ikke i forvejen er en lokalplan, men hvor kommunen ønsker at fastsætte få bestemmelser for et mindre område eller en enkelt ejendom.

 

3. Lokalplaner som vil have en væsentlig indvirkning på omgivelserne, f.eks. i forhold kystlandskabet, lokalplaner som skal danne grundlag for ekspropriation eller lokalplaner som skal miljøvurderes efter reglerne i miljøvurderingsloven, vil ikke kunne anses som lokalplaner af mindre betydning.

 

4. Kommunerne har dog fortsat pligt til i hvert enkelt tilfælde at fastsætte en frist, som tillader reel inddragelse af offentligheden og lokalplaninstrumentet skal fortsat fastholde retssikkerheden og gennemsigtigheden for borgerne, interesseorganisationer, bygherrer mv.

 

5. En lokalplan kan tidligst vedtages endeligt 4 uger efter udløbet af høringsfristen, hvis der er fremsat indsigelser til lokalplanforslaget. Er derimod ikke indkommet indsigelser til et lokalplanforslag, kan planen vedtages endeligt efter høringsperiodens udløb.

 

6. Endvidere kan beslutningen om blandt andet lokalplanens endelige vedtagelse delegeres til et udvalg eller til forvaltning. Tidligere blev alle lokalplaner behandlet af både udvalg og den samlede kommunalbestyrelse uanset planens indhold og betydning.

 

7. Der er ikke mulighed for at delegere beslutningskompetencen til planstrategier, kommuneplaner, kommuneplantillæg eller lokalplaner af principiel betydning. Det kan eksempelvis være et lokalplanforslag, som er i overensstemmelse med kommuneplanen, men som omhandler et større byggeri eller et for kommunen væsentligt projekt, hvorfor forslaget af den grund anses som principielt

 

8. Kommunens beslutningen om delegation efter Planloven samt høringsperiodens længde er retlige spørgsmål, som vil kunne påklages til Planklagenævnet.

Kasper Kornerup Thygesen, landinspektør og specialist i lokalplanlægning

“Brug os til at drøfte mulighederne for dit udviklingsprojekt. Vi har et godt kenskab til rigtig mange kommuner og til hvordan de laver lokalplaner og hvordan de anvender de nye ændringer af planloven. Måske lever dit projekt op til muligheden for en kort høringsperiode.”

Få professionel sparring på, hvordan dit ejendomsprojekt lever op til de nye fleksible regler

LE34 har en indgående indsigt i kommunernes håndtering af lokalplanprocesser, og hvordan de anvender de nye fleksible høringsfrister samt hvilke argumenter der skal til for at belyse dit projekt. 

Mød eksperterne

Anne-Sophie Bonde Poulsen

Landskabsforvalter / Seniorkonsulent
LE34 Køge

Bente Lindstrøm

Landinspektør
LE34 Aalborg

Eva Poulsgaard

Landinspektør / Planlægger
LE34 Aalborg

Frank E. Kristensen

Partner / Landinspektør
LE34 Aalborg

Josefine Vedtofte Laumann

Landskabsforvalter / Planlægger
LE34 Køge

Kasper Kornerup Grønkjær

Landinspektør / Planlægger
LE34 Aarhus

Morten Dalby

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder / Miljø, Plan & Jura
LE34 Aalborg

Stefan Overby

Partner / Landinspektør
LE34 Aalborg