Betydningsfuld landsretsdom om gæsteprincippet ved ekspropriation til anlæg af ledning

Vestre Landsret har den 7. januar 2021 afsagt dom i en principiel sag om etablering af højspændingskabler fra den kommende havvindmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen mellem Sjælland og Bornholm. LE34’s eksperter gennemgår sagen og betydningen heraf.

LE34 VISER VEJEN
LE34 rådgivning gæsteprincippet

13.01.2021

I dommen afsagt den 7. januar 2021 fastslås, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse ved ekspropriation, hvor lodsejere pålægges at stille deres arealer til rådighed for Energinets kabelføring og derved pålægges begrænsninger i deres rådighed over arealerne.

Hvad handler sagen om?

Energinet etablerede i 2017-2018 et kabelanlæg, der skal transportere strøm fra havvindmølleparken Kriegers Flak i Østersøen til højspændingsnettet på land. Kabelanlægget ligger både på havet og på land.

I forbindelse med realisering af projektet på land indgik Energinet mindelige aftaler med en del af de berørte lodsejere om etablering af kabelanlægget og tilhørende tinglysning af en ledningsdeklaration. For de resterende lodsejere, hvor det ikke havde været muligt at indgå frivillige aftaler, blev der eksproprieret til selvsamme rettigheder.

Sagen udsprang af en række ekspropriationer til pålæg af ledningsdeklarationen, som udover de sædvanlige beskyttelsesbestemmelser (at der ikke må opføres bebyggelse, terrænreguleres, etableres beplantning mm. uden tilladelse fra Energinet) indeholder en bestemmelse om, at gæsteprincippet er fraveget, og at der stiftes en ubetinget tilstedeværelsesret for kabelanlægget. Flere berørte lodsejere anlagde retssager mod Energinet med påstand om blandt andet, at fravigelse af gæsteprincippet i deklarationsteksten var ulovlig. De berørte lodsejere havde – hver for sig i de enkelte sager – nedlagt enslydende påstande og derfor blev de behandlet i én og samme sag af Vestre Landsret.

LE34 gæsteprincippet

Lodsejernes synspunkter:

Ifølge lodsejerne angår fravigelse af gæsteprincippet alene spørgsmålet om, hvem der skal bære den økonomiske risiko for fremtidige flytninger af ledninger. Netop derfor kan en fravigelse af gæsteprincippet kun være motiveret af ledningsejers egne økonomiske interesser, hvilket er et usagligt hensyn i forbindelse med ekspropriation.

En fravigelse af gæsteprincippet forbedrer ikke forsyningssikkerheden og er derfor ikke nødvendigt for at opnå formålet med ekspropriationen. Energinet går således videre end påkrævet for at sikre forsyningssikkerheden ved at vælte en ikke uvæsentlig mulig fremtidig økonomisk byrde over på lodsejerne, hvilket er i strid med proportionalitetsprincippet. I proportionalitetsprincippet ligger, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkeligt, og ekspropriationsindgrebet skal som middel stå i et rimeligt forhold til målet.

Videre mener lodsejerne ikke, at der er givet fuld erstatning ved ekspropriationen og derfor er betingelsen for ekspropriation, jf. grundlovens § 73 (hvor der står, at der skal gives fuld erstatning) ikke opfyldt. Erstatningerne i disse sager er udmålt med henvisning til Landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord (herefter Landsaftalen). Men lodsejerne mener, at Landsaftalen alene regulerer erstatning for pålæg af beskyttelsesdeklarationer, ikke erstatning for fravigelse af gæsteprincippet. Derfor udgør den udmålte erstatning ikke fuld erstatning.

Energinets (ledningsejerens) synspunkter:

Overordnet mener Energinet, at den skete fravigelse af gæsteprincippet er et lovligt og gyldigt ekspropriativt indgreb i overensstemmelse med grundlovens § 73, herunder i overensstemmelse med de ekspropriationsretlige betingelser.

I Vintapperrampesagen (UfR 2015.2854 H) slog Højesteret fast, at gæsteprincippet er en såkaldt udfyldende regel, som finder anvendelse, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom. Det forekommer derfor Energinet konstrueret overhovedet at tale om (en fravigelse af) gæsteprincippet, når ingen af betingelser for at anvende den udfyldende regel er opfyldt. I denne sag er der betalt erstatning og der er af lodsejerne ikke givet tilladelse til at anbringe kabelanlægget – i stedet er anlæggets permanente tilstedeværelsesret opnået ved ekspropriation. På den baggrund gør Energinet gældende, dels at gæsteprincippet ikke på noget tidspunkt har fundet anvendelse i sagen, dels at gæsteprincippet – hvis det på et tidspunkt skulle have fundet anvendelse – gyldigt er fraveget som følge af den klare ordlyd i deklarationens bestemmelser om fravigelse af gæsteprincippet og den betalte servituterstatning.

Energinet anfører, at der med hjemmel i elsikkerhedsloven og ekspropriationsprocesloven er den fornødne hjemmel til ikke alene at anbringe kabelanlægget på lodsejernes ejendomme, men også til at fastsætte de deklarationsvilkår, der skal gælde for kabelanlæggets tilstedeværelse. Deklarationen, herunder fravigelse af gæsteprincippet, er nødvendig for at opnå formålet med ekspropriationen, dvs. at sikre person- og forsyningssikkerheden, herunder at beskytte det tekniske anlæg i dets levetid. Udover at det kan blive en stor samfundsøkonomisk byrde og bringe forsyningssikkerheden i fare, kan det være en teknisk umulig udfordring at løse, hvis en lodsejer kan kræve vilkårlig flytning af kabelanlægget. Energinet kan – og skal – lovligt varetage økonomiske hensyn ved at søge at hindre, at kabelanlægget kan kræves flyttet mod det offentliges afholdelse af omkostninger herved. Sådanne økonomiske hensyn er saglige og kan indgå i proportionalitetsprincippet.

Lodsejerne har ikke inddraget erstatningens størrelse i denne sag, men ifølge Energinet har lodsejerne fået fuld erstatning for det ekspropriative indgreb i henhold til grundlovens § 73.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Landsretten tiltræder Energinets synspunkt og slår fast, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse, hvor lodsejere ved ekspropriation med hjemmel i lov og med ret til fuldstændig erstatning, er pålagt at stille deres arealer til rådighed for Energinets kabelføring og af sikkerhedsmæssige hensyn pålagt begrænsninger i deres rådighed over arealerne.

Landsretten anfører, at deklarationsteksten om fravigelse af gæsteprincippet reelt er en præcisering af den retsstilling, der allerede følger af, at rådighedsindskrænkningen i lodsejernes anvendelse er sket ved ekspropriation og ikke ifølge f.eks. aftale. Præciseringen medfører ikke pålæg af byrder eller tab af rettigheder for lodsejerne, der ikke allerede følger af deklarationens bestemmelse om kabelanlæggets såkaldte fulde tilstedeværelsesret. Præciseringen af fravigelsen af gæsteprincippet i deklarationsteksten er derfor uden selvstændig betydning og er allerede som følge heraf ikke ulovlig.

Har dommen betydning?

Ja, dommen har betydning og er en sejr for ledningsejere, som gennem de seneste årtier har oplevet flere domme og kendelser om gæsteprincippet, som er gået dem imod.

Det er LE34’s vurdering, at ledningsejerne (og ikke kun Energinet) har fået bekræftet deres opfattelse af, at der opnås permanent tilstedeværelsesret for ledningsanlæg erhvervet ved ekspropriation. Selvom ledningsejere har taget denne opfattelse for givet, er det nu bekræftet i en landsretsdom (Det bemærkes, at ankefristen ikke er udløbet og at det er uvist, om dommen ankes af lodsejerne.).

Efter Højesterets dom i Vintapperrampesagen ((UfR 2015.2854 H) er det LE34’s opfattelse, at de fleste ledningsejere har ”lært lektien” og skrevet bestemmelser om gæsteprincippet (gældende eller ej) ind i deres fremtidige ledningsdeklarationer. Med denne dom bliver det fastslået, at det er uden betydning, at der findes bestemmelser om fuld tilstedeværelsesret og fravigelse af gæsteprincippet – så længe rettighedserhvervelsen til etablering af ledningsanlæg og pålæg af rådighedsindskrænkninger er sket ved ekspropriation og dermed med hjemmel i lov og med ret til fuldstændig erstatning.

Selvom erstatningsudmålingen ikke var til prøvelse i denne landsretsdom er det værd at bemærke, at én af lodsejerne havde indbragt erstatningsfastsættelse for Taksationskommissionen for Sjælland mv. Her var spørgsmålet, om deklarationens udtrykkelige fravigelse af gæsteprincippet kunne begrunde en yderligere erstatning – altså en erstatning udover Landsaftalens takster. Her lagde Taksationskommissionen til grund, at det ikke er deklarationsteksten om fravigelse af gæsteprincippet, men derimod den af deklarationen følgende rådighedsindskrænkning, der hindrer eller vanskeliggør en eventuel ændret arealanvendelse. Det forhold at gæsteprincippet udtrykkeligt er fraveget i deklarationen, har derfor ingen selvstændig betydning i relation til erstatningens størrelse.

Dette ligger i tråd med nærværende afgørelse, hvor landsretten anførte, at deklarationsteksten om fravigelse af gæsteprincippet ikke medfører pålæg af byrder eller tab af rettigheder for lodsejerne, der ikke allerede følger af deklarationens bestemmelse om kabelanlæggets såkaldte fulde tilstedeværelsesret.

Hvis du ønsker at tale om gæsteprincip og ekspropriation til ledningsanlæg, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter, Vibeke Stærdahl Nielsen.

Kontakt ekspertene

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg

Kenneth Holme Poulsen

Landinspektør
LE34 Aarhus

René Aggersbjerg

Cand. jur.
LE34 København

Søren Henriksen

Landinspektør
LE34 Aalborg

Thomas Normann Asmussen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Aarhus

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør
LE34 København