Kurser om planlægning

Kunne du tænke dig at få LE34 til at holde en kursusdag, der klæder dig og dine kolleger på med viden om de nyeste tendenser inden for tilpasning, omstilling og udvikling af byområder?

Bestil en kursusdag hos LE34´s planlægningseksperter og få overblik over relevante regler og love på området, konkrete værktøjer til at afklare forventninger til planen, et ideelt udgangspunkt for administration af vejene og ro i maven, når din plan kommer i høring.

LE34 viser vejen

Anne Velling Christiansen, adm. direktør i By og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

“Det var en lærerig dag, hvor vi fik mulighed for at drøfte en række emner på tværs af traditionelle faggrupper med hjælp af dygtige og kompetente eksperter fra LE34.”

Kurser til forvaltningen

En faglig kursusdag styrker det faglige samarbejde og netværk i kommunens administration. LE34 tilbyder at skabe grobund for nye praksisser med et kursus, hvor I får glæde af vores planlægningsspecialisters ekspertise og oplæg, der kan sætte gang i debatten.

Vores kurser er velegnede til at I kan gå sammen med nabokommunen og få mulighed for faglig sparring på tværs af kommunegrænsen – eller I kan gå sammen på tværs af faggrupperne i jeres kommune f.eks. byggesagsbehandlere, miljømedarbejdere og andre faggrupper, der har gavn af at kende jura i forhold til lokalplaner og planloven.

Skræddersyet kursus

Kontakt os, for at høre om mulighederne for at skræddersy et kursus til jeres kommune.

Kursus om planlægning og støj

På kurset bliver du præsenteret for planlovens sammenhæng med vejledninger om støj. I eksisterende byområder kan det være en udfordring at sikre, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes.

Hvordan tager vi i planlægningen hensyn til, at støjfølsomme områder ikke belastes med støj fra virksomheder? Hvilke muligheder er der i byomdannelsesområder?

På kurset præsenteres en række cases med udgangspunkt i ovenstående.

Kontakt underviser

Kursus om planlægning – formalia og jura

For hvert år, kommer der større og større fokus på formalia og den juridiske udformning af lokalplanerne. Hvordan sikrer man at alle formalia er overholdt, så man er sikker på at en klage ikke forsinker eller omstøder planen? Hvad siger planloven? Hvad er minimumskravene til lokalplanens indhold for at den betragtes som byggeretsgivende?

Dette og meget mere kan I blive klogere på, hvis I booker et af vores hel- eller halvdagskursus, Planlægning – formalia og jura.

Kurset tager fat på aktuelle ændringer i planloven så vel som et bredere perspektiv, uden at det dog er tænkt som en introduktion til den ny planlov.

Kontakt underviser

Kursus om ændring af planloven

Med den nye planlov, der trådte i kraft i juni 2017, gives nye muligheder, der skal give kommunerne, borgerne og virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling.

På kurset vil der bl.a. være fokus på nye regler vedrørende udlæg af nye arealer til byvækst, nye regler for detailhandel, nye muligheder indenfor kystnærhedszonen, nye muligheder med lokalplanen samt en gennemgang af de nye regler for landzone.

Kontakt underviser

Få mere at vide

Kontakt os

Anders Ebsen Jellesen
Teamleder og Byplankonsulent
+45 9244 3439
ajj@le34.dk

Send mail til Anders Ebsen Jellesen