Ledende Landinspektør: När staten exproprierar

Projekt

Den Ledende Landinspektør – den mätningsingenjör som ansvarar för statens exproprieringar i Danmark – på LE34, fungerar som professionell sparringpartner för Kommissarius – huvudansvarig för att genomföra expropriationer för statens räkning i Danmark – som genomför expropriering av mark och rättigheter till statliga byggprojekt, till exempel nya motorvägar och broar. En betrodd roll både före, under och efter själva expropriationsverksamheten.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Kommissarius ved Statens ekspropriationer på Øerne, statens institution för expropriationer i Danmark

Tidsperiod:

  • Sedan 1919

Tjänster:

  • Assistans åt Ekspropriationskommision, den danska kommission som beslutar om expropriation
  • Assistans åt Taksationskommission, besvärsinstans för expropriationsärenden
  • Kvalitetssäkring av expropriationsmaterial
  • Delaktighet i besiktningsföretag
  • Delaktighet i expropriationsföretag
  • Fastighetsrådgivning
  • Fastighetsinskrivning och justering av fastighetsregistret

Att bygga en ny motorväg handlar inte bara om konstruktions- och asfaltsarbete. Det handlar i hög grad om rättigheter – och hur man gör intrång i människors äganderätt på det mest hänsynsfulla sättet.

Ledende Landinspektør – ett arbete med regler och respekt

Det är svårt att bygga en ny väg, bro, gasledning, kraftledningsstolpar eller andra stora nya anläggningar utan att det drabbar de som bor närmast och de som äger marken. Många mindre projekt genomförs genom att byggherren gör en frivillig överenskommelse med berörda markägare om ändrade rättigheter.

Men när det gäller de riktigt stora statliga byggprojekten, har staten laglig grund för att via expropriation få förfoganderätt över det nödvändiga området. På så sätt säkerställer staten att den har de nödvändiga rättigheter som krävs för att byggprojektet ska komma i gång i tid.

Expropriation innebär dock ett stort intrång i markägarens äganderätt, och därför ställs det höga krav på hur expropriationen ska gå till och vem som spelar vilken roll i processen. De olika parterna är anläggningsmyndigheten (till exempel Vejdirektoratet, den danska motsvarigheten till Trafikverket, eller Femern A/S), de berörda markägarna och Ekspropriationskommisionen.

Ekspropriationskommisionen består av fem röstberättigade ledamöter, däribland Kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Kommissarius är ordförande för kommissionens arbete. Som Ledende Landinspektør är det vår roll att stödja Kommissarius.

Med Ledende Landinspektør avses en person som har utsetts till detta av den danska transportministern, jfr den danska ekspropriationsprocesloven § 8. LE34:s Dorte Ellegaard har varit Ledende Landinspektør sedan 2012.

§73 stycke 1, Danmarks rikes grundlag

“Äganderätten är okränkbar. Ingen kan tvingas avstå sin egendom /…/ utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Den som /…/ tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten.”

Kvalitetssäkring på kontoret hos den Ledende Landinspektør

Det är ett krav att Ekspropriationskommisionen fattar sina beslut på en adekvat och yrkesmässigt korrekt grund, så att de berörda medborgarna får ett professionellt bemötande. Det är därmed en viktig uppgift som den Ledende Landinspektør sköter som Kommissionens lantmätare, och vårt uppdrag sträcker sig över alla skeden av expropriationsprocessen – både före, under och efter själva expropriationsverksamheten.

Det är först när den Ledende Landinspektør har granskat anläggningsmyndighetens material för besiktning och expropriation som det kommer att skickas ut till övriga parter.

Dorte Ellegaard, partner i LE34 och Ledende Landinspektør

“Varje expropriationsärende berör nya medborgare som har rätt till professionellt och humant bemötande, och varje expropriationsärende innehåller nya problemställningar som man måste hitta en vettig lösning på. Här bidrar arbetslaget på LE34 till att varje nytt expropriationsärende – trots sina unika särdrag – alltid löses på ett kompetent sätt.”

Inga nya statliga vägar eller broar utan den Ledende Landinspektør

Dorte Ellegaard och hennes LE34-team är involverade i alla nya motorvägsprojekt på Själland och Fyn, och alla förbifarter, broar och gasprojekt på Själland, Fyn och öarna.

Av konkreta byggprojekt kan nämnas:

• Kronprinsesse Marys Bro (i Frederikssund)

• Nya Storstrømsbro

• Utbyggnaden av motorvägen vid Kögebukten (flera spår)

• Utbyggnaden av motorvägen på Fyn (flera körfält och flera på- och avfarter)

• Etablering av jordkablar som transporterar el från de havsbaserade vindkraftverken på Kriegers Flak

• Motorväg söder om Regstrup som ska förbinda Holbæk och Kalundborg

• Baltic Pipe

• Frederikssund-motorvägen

• Förbifart Næstved

Efter expropriationen: fastighetsgränser utstakas och registreras

När bilarna tar den nya motorvägen eller bron i bruk är vårt arbete som Ledende Landinspektør långt ifrån över.

Det är nu som anläggningsmyndigheten ger oss klartecken att sätta ut de nya fastighetsgränserna. Arbetet är en kombination av forskning och arbete på fältet, där man slår ner en massa robusta gränsrör av järn i marken. Slutligen är det ett uppdrag som kräver en nära samordning med anläggningsmyndigheten och danska Geodatastyrelsen.

Uppdraget avslutas med att vi genomför ärendehanteringen av fastighetsbildningen samt markregistreringen.

Anna Langhorn, biträdande Ledende Landinspektør, LE34

“Innan vi utför själva utmärkningen av nya gränser, skickar vi ett brev till markägarna där vi uppmärksammar dem på att vi kommer att befinna oss på deras ägor och vad syftet med vårt jobb är. På så sätt kan de känna sig trygga när de ser våra bilar komma körandes på deras ägor, för då vet varför vi är där.”

Historien om den Ledende Landinspektør

Både ära och yrkesstolthet är förknippat med titeln Ledende Landinspektør, och i många årtionden har det varit ett speciellt värv som gått i arv.

Rollen som Ledende Landinspektør har funnits i Le34:s regi sedan Otto Budtz år 1919 utsågs till Ledende Landinspektør. Han följdes av Axel Hjartinger 1956, Knud Nielsen 1979, Gunnar Aage 1993 och Dorte Ellegaard 2012. Förutom att vara utbildad mätningsingenjör var man tvungen att ha gått bredvid och lärt sig av den dåvarande Ledende Landinspektør för att själv kunna ärva rollen. Men historien om den Ledende Landinspektør är också historien om ett värv som liksom resten av samhället har öppnat upp sig mer och mer.

Därmed skickades uppdraget först ut på offentlig upphandling 2013, och kriteriet för att vinna det är hög professionalitet och fördjupad förståelse för de mänskliga aspekterna av expropriationsprocessen.

Förordnandet som Ledende Landinspektør i Danmark gäller normalt för en 4-årsperiod varefter det skickas ut på anbud igen. Det handlar om en personlig utnämning, som tilldelas den enskilde lantmätaren, som har utnämnts därtill av den danska transportministern, jfr den danska Ekspropriationsprocesloven § 8, och som antingen är (del)ägare av eller anställd hos det aktuella mätkonsultföretaget.

Såväl 2013, 2017 som 2021 utsågs LE34:s Dorte Ellegaard till Ledende Landinspektør för Kommissarius vid Statens Ekspropriationer på öarna.

Träffa team Ledende Landinspektør

Anna Langhorn

Mätningsingenjör / Biträdande överjordinspektör
LE34 Köpenhamn

Brian Bay Johansen

Avdelningschef / Partner / Mätningsingenjör
LE34 Frederikssund

Dorte Ellegaard

Partner / Mätningsingenjör
LE34 Köpenhamn
Lau Lykkemark Laursen

Lau Lykkemark Laursen

Mätningstekniker
LE34 Roskilde
Lise Sørensen

Lise Sørensen

Ekonomiassistent
LE34 Köpenhamn

Nataliya Deneva

Mätningsingenjör
LE34 Köpenhamn

Susanne Gress

CAD-tekniker
LE34 Ringsted