Ledende Landinspektør: Når staten eksproprierer

Projekter

Den Ledende Landinspektør fra LE34 fungerer som faglig sparringspartner for Kommissarius, der gennemfører ekspropriation af arealer og rettigheder til statens anlægsprojekter, som nye motorveje og broer. En betroet rolle både før, under og efter selve ekspropriationsforretningen.

LE34 viser vejen
FAKTA

Kunde:

  • Kommissarius ved Statens ekspropriationer på Øerne

Periode:

  • Siden 1919

Ydelser:

  • Bistand til ekspropriationskommissionen
  • Bistand til taksationskommissionen
  • Kvalitetssikring af ekspropriationsmateriale
  • Deltagelse i besigtigelsesforretninger
  • Deltagelse i ekspropriationsforretninger
  • Ejendomsrådgivning
  • Berigtigelse af matriklen og tingbogen

Anlæggelsen af en ny motorvej handler ikke kun om ingeniør- og asfaltarbejde. Den handler i høj grad om rettigheder – og hvordan man krænker folks ejendomsret på den mest hensynstagende måde. 

Ledende Landinspektør - et arbejde med regler og respekt

Det er svært at anlægge en ny vej, bro, gasledning, højspændingsmast eller andre store nye anlæg, uden at det påvirker dem, der bor tættest på og dem, der ejer jorden. Mange mindre projekter gennemføres ved, at bygherren laver en frivillig aftale om ændrede rettigheder med de berørte lodsejere.

Men når det drejer sig om de helt store statslige anlægsprojekter, anvender staten en hjemmel i loven til at få råderet over det nødvendige areal via ekspropriation. På den måde sikrer staten sig de nødvendige rettigheder til, at anlægsprojektet kan gå i gang til tiden.

Ekspropriation er dog et stort indgreb i lodsejerens ejendomsret, og derfor er der sat høje krav til, hvordan ekspropriationen skal forløbe, og hvem der spiller hvilken rolle i processen. Parterne er anlægsmyndigheden (for eksempel Vejdirektoratet eller Femern A/S), de berørte lodsejere og ekspropriationskommissionen.

Ekspropriationskommissionen består af fem stemmeberettigede medlemmer, heraf Kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Kommissarius er formand og leder kommissionens arbejde. Som Ledende Landinspektør består vores rolle i at supportere Kommissarius.

Ved Ledende Landinspektør forstås en person, som er blevet beskikket hertil af transportministeren, jf. Ekspropriationsprocesloven § 8. LE34’s Dorte Ellegaard har været Ledende Landinspektør siden 2012.

§73 stk. 1, Danmarks Riges Grundlov

“Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.”

Kvalitetssikring på kontoret hos den Ledende Landinspektør

Det er et krav, at ekspropriationskommissionen træffer sine beslutninger på et fyldestgørende og fagligt korrekt fundament, således at de berørte borgere får en professionel behandling. Derfor er det en betroet opgave, som den Ledende Landinspektør varetager som Kommissionens landinspektør og vores opgaver strækker sig over alle led af ekspropriationsprocessen – både før, under og efter selve ekspropriationsforretningen. 

Først når den Ledende Landinspektør har gransket anlægsmyndighedens materiale til besigtigelse og ekspropriation, bliver det sendt ud til de øvrige parter. 

Dorte Ellegaard, partner i LE34 og Ledende Landinspektør

“Hver ekspropriationssag berører nye borgere, der har krav på en professionel og menneskelig behandling, og hver ekspropriationssag indeholder nye faglige problemstillinger, der skal findes en fornuftig løsning på. Her bidrager teamet hos LE34 til, at enhver ny ekspropriationssag trods sine unikke karakteristika altid bliver løst på kompetent vis.”

Ingen nye statsveje eller broer uden den Ledende Landinspektør

Dorte Ellegard og hendes LE34-team er involveret i samtlige nye motorvejsprojekter på Sjælland, Fyn og samtlige omfartsveje, broer samt gasprojekter på Sjælland, Fyn og Øerne.

Af konkrete anlægsprojekter kan nævnes:

• Kronprinsesse Marys Bro (i Frederikssund)

• Den ny Storstrømsbro

• Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen (flere spor)

• Udvidelse af den fynske motorvej (flere spor og flere til- og frakørsler)

• Etablering af jordkabler, der transporterer strøm fra havvindmøllerne på Kriegers Flak

• Motorvej syd om Regstrup for at forbinde Holbæk og Kalundborg

• Baltic Pipe

• Frederikssundmotorvejen

• Næstved Omfartsvej

Efter ekspropriationen: ejendomsgrænser afsættes og tinglyses

Når bilerne tager den nye motorvej eller bro i brug, er vores arbejde som Ledende Landinspektør langt fra slut.

Det er nu, at anlægsmyndigheden giver grønt lys til, at vi skal afsætte de nye ejendomsgrænser. Arbejdet er en kombinationen af undersøgelser og arbejde i marken med at banke massevis af solide skelrør af jern i jorden. Endelig er det en opgaver, der kræver tæt koordinering med anlægsmyndigheden og Geodatastyrelsen.

Vi afslutter opgaven med at gennemføre den matrikulære sagsbehandling og tinglysning.

Anna Langhorn, assisterende Ledende Landinspektør, LE34

“Inden den faktiske afmærkning af nye skel finder sted, sender vi brev til lodsejerne, hvor vi gør opmærksom på, at vi vil færdes på deres ejendom, og hvad formålet med arbejdet er. På den måde kan de føle sig trygge, når de ser vores biler komme kørende på deres ejendom, fordi de er klar over, hvorfor vi er der.  

Historien om Ledende Landinspektør

Der er meget ære og faglig stolthed forbundet med at være Ledende Landinspektør, og i mange årtier har det været et særligt hverv som gik i arv. 

Rollen som Ledende Landinspektør har ligget i LE34-regi siden Otto Budtz i 1919 blev beskikket som Ledende Landinspektør. Han blev efterfulgt af Axel Hjartinger i 1956, Knud Nielsen i 1979, Gunnar Aage i 1993 og Dorte Ellegaard i 2012. Udover at være uddannet landinspektør, skulle man være sidemandsoplært af den siddende Ledende Landinspektør for selv at kunne arve rollen. Men historien om den Ledende Landinspektør er også historien om et hverv, der ligesom resten af samfundet har åbnet sig mere og mere.

Derfor blev opgaven for første gang sendt i offentlig udbud i 2013, og kriteriet for at vinde opgaven er høj faglighed og indgående forståelse for de menneskelige aspekter af ekspropriationsprocessen.

Beskikkelsen som Ledende Landinspektør gælder normalt for en 4-årig periode; herefter bliver den sendt i udbud igen. Der er tale om en personlig beskikkelse, der tilfalder den enkelte landinspektør, som er blevet beskikket hertil af transportministeren, jf. Ekspropriationsprocesloven § 8, og som enten er (med)ejer af eller ansat hos landinspektørfirmaet.

Både i 2013, 2017 og 2021 blev LE34’s Dorte Ellegaard tildelt beskikkelse som Ledende Landinspektør for Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne.

Mød team Ledende Landinspektør

Anna Langhorn

Landinspektør / Assisterende Ledende Landinspektør
LE34 København

Brian Bay Johansen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Frederikssund

Dorte Ellegaard

Partner / Ledende Landinspektør
LE34 København

Lau Lykkemark Laursen

Kort- og landmålingstekniker
LE34 Roskilde

Lise Sørensen

Regnskabsassistent
LE34 København

Nataliya Deneva

Landinspektør
LE34 København

Susanne Gress

Matrikeltekniker
LE34 Ringsted