Köpenhamns Metro

Projekt

De nya metrolinjerna Cityringen och Sydhavnslinjen som går på kors och tvärs i alla riktningar förbinder Köpenhamn och bidrar till att göra staden till en modern metropol. LE34 hjälper till att samordna Metroselskabets anläggningsarbeten: Vi säkerställer den rättsliga och tekniska grunden.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør byggeri Københavns Metro
PROJEKT DETALJER

Kund:

 • Metroselskabet, som underleverantör för Cowi

Tidsperiod:

 • 2008 - 2020

Kompetenser:

 • Expropriation
 • Ersättningsberäkningar
 • Områdesbeskrivningar
 • MKB (Miljökonsekvensbeskrivningar)
 • Hantering av schaktmassor
 • Möten med markägare och medborgare
 • Framtagning av servitut
 • Avsättning
 • Monitorering 24/7
 • Etablering av fixpunkter
 • Relationshandlingar
 • Projektledning
 • Utveckling av GIS-app
 • Kartor och undersökningsprogram

Byggandet av metron är ett omfattande anläggningsarbete som involverar en lång rad discipliner. Som företag inom lantmäteri och markanvändning har vi två centrala roller vid anläggandet av den nya Cityringen och Sydhavnslinjen: En juridisk och en teknisk.

Mera metro – mera metropol

LE34:s arbete utgör en viktig del av fundamentet innan de övriga involverade leverantörerna i projektet kan komma i gång med sina uppgifter, och för att arbetet ska bli utfört på ett riktigt sätt. I efterhand hjälper vi också till med att samla in data för att dokumentera huruvida de nya metrostationerna har uppförts i enlighet med designen.

Med vår juridiska kompetens bidrar vi till att säkerställa att Metroselskabet har den erfordeliga rätten till de markområden som metron byggs på. Konkret står vi för 50 % av arbetet med att förbereda och genomföra expropriation av marken till metron, beräkna kompensationsförslag, ingå frivilliga avtal med markägarna om kompensation, slutförande av massbalansplan samt ärendehantering av fastighetsbildning. Vi ansvarar också för att utreda och ta fram diverse servitut för Metroselskabet – bland annat säkerhetsservitut – samt att vi bidrar med information om mark och rättigheter på möten med markägare och medborgare.

LE34 landinspektør byggeri Københavns Metro
LE34 landinspektører Københavns Metro
LE34 landinspektører Københavns Metro

Minus 24 grader

Minus 24 grader. LE34 konsulterades för det spektakulära och iskalla anläggningsarbetet av den underjordiska Metro-trappan från Købmagergade till Nørreport Station. För att inte grundvattnet skulle forsa in i trapphuset medan arbetet pågick, fick hela området frysas ner. LE34 övervakade projektet dygnet runt för att se till att området förblev stabilt så att trappan kunde uppföras.

Monitorering som försäkring

Tack vare vår breda erfarenhet av komplicerade tekniska projekt, har vi även anlitats för att säkerställa det tekniska fundamentet för metrobygget genom att etablera fixpunkter. Gräv- och borrentreprenörerna avsätter sitt arbete utifrån de fixpunkter som LE34 har angett; ett nät av fixpunkter är ett oumbärligt fundament i alla bygg- och anläggningsarbeten.

Ett annat av våra tekniska uppdrag är att förbereda Metroselskabet för att kunna kontrollera och utvärdera om metroarbetet orsakar skada på de angränsande byggnaderna. Innan schaktningsarbetet startade skapade vi en referenspunkt för jämförelse genom att mäta de deformationer som inträffade i närliggande byggnader under normala förhållanden, innan schaktningsarbetet startade. Med denna jämförande referenspunkt på plats, kan Metroselskabet utvärdera huruvida eventuella skador, som uppkommer under arbetets gång, beror på metrobygget eller ej.

Vi har utfört omfattande deformationsmätningar av bl.a. Gammel Strand, Marmorkirken (Frederiks kirke) och vid Kongens Nytorv. Som mätteknisk rådgivare för Metroselskabet har vi dessutom kontrollerat huruvida det sätt som entreprenörerna utför sin monitorering på under arbetets gång, är tekniskt tillräcklig och på ett säkert sätt kan registrera eventuella skador på de omgivande byggnaderna och stoppa arbetet innan skadorna blir större.

Före, under och efter

Sammantaget har LE34 varit involverat i metroarbetet från de tidigaste stadierna i planeringsarbetet och kommer framledes att vara involverat fram till den avslutande ärendehanteringen av fastighetsbildningen, sedan de första metrotågen har intagit de två nya linjerna – Cityringen och Sydhavnslinjen.

LE34 har dessutom gjort avtryck på den befintliga metron från Vanløse till Vestamager och från Vanløse till Kastrups flygplats: Som rådgivare för Örestadssällskapet stod vi för ärendehanteringen av fastighetsbildningen, framtagning av servitut och mättekniskt stöd – bland annat kontroll och övervakning 24/7 av hela tunnelsträckan.

Vill du veta mer

Lotte Andkjær

KONTAKTA OSS

Kontakta projektledaren Lotte Andkjær om du är intresserad av att få veta mer.

Lotte Andkjær
Lantmätare och partner
Specialist inom förvärv av mark och rättigheter
+45 5131 4236
la@le34.dk

Skicka ett mail till