Klims vindkraftspark

Projekt

Varje vingslag är guld värt: Klims vindkraftspark är Danmarks största mätt med den mängd energi som turbinerna producerar. Placeringen för samtliga 22 turbiner är noga vald: LE34:s mätningsingenjörer har sett till att placeringen är optimal i förhållande till vind, skugga, buller och rättigheter.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Kund:

 • Vattenfall Vindkraft

Tidsperiod:

 • 2012-2015

Kompetenser:

 • Analys och utvärdering av vindkraftverkens placering
 • Utarbetande av detaljplan
 • Framtagning av tillägg till kommunens översiktsplan
 • Servitutsredovisning
 • Rådgivning avseende lagar rörande obebyggd mark
 • Avsättning för vägar
 • Inmätning
 • Avsättning för fundament för vindkraftverk
 • Utsättning av vindkraftverk till Klim Vindenergi
 • Kontakt och förhandlingar med markägare
 • Registrering av deklarationer
 • Rådgivning om projektets påverkan på jordbruket
 • Beräkning av kompensation till markägarna
 • Relationshandlingar

LE34 har varit involverad i förnyelsen av Klims vindkraftspark ända från start och fram tills vindkraftverken togs i drift. På den vindpinade Fjordeholme vid Limfjorden bytte Vattenfall Vindkraft ut gamla vindkraftverk mot 22 nya högeffektiva turbiner. Storleken på de nya vindkraftverken innebar dock att förhållandena måste noga beaktas och övervägas.

Ett massivt och gediget fundament krävdes för att få vindkraftverken – och även det lokala godkännandet – på plats.

Med sina 150 meter från fundament till översta vingspets kräver de nya jättevindkraftverken ett rejält fundament som mäter 25 meter i diameter. Men var bör de nya vindkraftverken placeras för att producera mesta möjliga el? Var ska de placeras för att de närmaste grannarna ska drabbas så lite som möjligt av skugga och buller? Och för att få alla lantbrukare som tillhandahåller mark för de nya vindkraftverken att samtycka till att vägar anläggs över deras marker? Och för att säkerställa att alla lagar efterlevs?

Under hela processen har LE34:s medarbetare agerat som Vattenfalls garant för att de nya vindkraftverken placerats juridiskt korrekt och att fundamenten utsatts på ett tekniskt korrekt sätt.

Morten Dalby, Affärsområdeschef för Vindkraftverk & Planering

Som mätningsingenjör på ett vindkraftsverksprojekt kännetecknas vi av att fördjupar oss i minsta detalj under planeringen om var de olika vindkraftverken ska stå. Det innebär att vi kan slippa oförutsedda saker under arbetets gång, och vi, kunden och övriga inblandade parter kan undvika att behöva backa i processen. LE34 har helt enkelt ett samlat vindkraftspaket som tar oss från tomma fält till elproducerande vindkraftverk samtidigt som markärgarnas rättigheter säkerställs.

Avancerade kartor tydliggör samspelet mellan vindkraftverk och regler

LE34’s grundläggande uppgift i arbetet med Klims vindkraftspark och i andra vindkraftsprojekt är att plotta de föreslagna vindkraftverkens positioner i våra avancerade CAD-program och granska placeringen av varje enskilt vindkraftverk ner i minsta detalj: Våra mätningsingenjörer kontrollerar allt –  från fastighetsbeteckning till naturskyddslagen.

Resultatet av dessa grundliga analyser levererar vi till Vattenfall i form av professionell rådgivning rörande eventuella justeringar av vindkraftverkens placering. En del av denna analys består i att simulera skugg- och bullerproblem för vindkraftverkens grannar.

Därefter följer upprepade dialoger med de myndigheter som ska godkänna projektet – och i detta sammanhang har LE34 för Vattenfalls räkning utarbetat förslag till detaljplan och tillägg till kommunens översiktsplan, som politikerna sedan kunnat anta.

Direktkontakt med de berörda markägarna

LE34’s mätningsingenjörer har genom hela projektet med Klims vindkraftspark haft regelbunden kontakt med de berörda markägarna – cirka 10 jordbrukare. Vi har lyssnat på deras önskemål – t.ex. hur de helst vill att de vägar dras som ska leda fram till turbinerna både under uppförandet och för underhållet efteråt – och har för Vattenfalls räkning förhandlat fram ett avtal. Under det här skedet har vi många möten med de enskilda markägarna. Vi åker ut till dem och går runt tillsammans på deras marker för att på plats bedöma förhållandena.

Avtalen resulterar i att vi registrerar de erforderliga deklarationerna, som fastställer vilka punkter som markägarna och Vattenfall har enats om.

Deklarationerna säkerställer att alla parter är överens – i alla avseenden

Precis som med alla våra andra vindkraftprojekt, har vi utarbetat en lång rad deklarationer för Klims vindkraftspark. Syftet är att se till att alla parter kan sina rättigheter och har papper på det.

LE34 har bl.a. tagit fram och registrerat de så kallade vingbladsuppskattningarna. De ger Vattenfall rätten att ha vindkraftverken stående – även i förhållande till de markägare som inte tillhandahåller mark för själva turbinen, men som tillhandahåller ”luftrum” i form av att bladens yttersta delar kan nå in på deras mark under vissa vindförhållanden. Vi har även utarbetat deklarationer som ålägger Vattenfall att avlägsna turbinernas fundament när kraftverken tjänat ut om 20–30 år. På det sättet bidrar vi som mätningsingenjörer till att säkerställa att allt är noga genomtänkt – från projektets vagga till dess grav.

Tekniskt stöd under och efter uppförandet av vindkraftverken

LE34 har haft en viktig roll även under själva byggfasen. Vi har mätt in och avsatt vägar, arbetsområden och själva fundamenten till de nya jättevindkraftverken. Vi använder oss av avancerade mätinstrument, som garanterar en mycket hög precision, så att de entreprenörer som är involverade har korrekta koordinater för deras del av projektet. Slutligen har vi mätt in den färdiga anläggningen och levererat relationshandlingar.

Vill du veta mer

Morten Dalby

KONTAKTA OSS

Kontakta projektledare Morten Dalby om du är intresserad av att få veta mer.

Morten Dalby
Mätningsingenjör, Partner och Affärsområdeschef för Vindkraftverk & Planering
Specialist på vindkraftverk
+45 9630 3641
md@le34.dk

Skicka ett mail till Morten Dalby