Fehmarn Bält-förbindelsen

Projekt

Världens längsta sänktunnel kräver omsorgsfull planering och noggranna förberedelser. LE34 ansvarar för att säkerställa att förvärvet av mark och rättigheter för Fehmarn Bält-projektet genomförs via expropriation och frivilliga avtal.

LE34 visar vägen
landmåler og landinspektør
PROJEKT DETALJER

Kund:

 • Femern A/S

Tidsperiod:

 • 2010 -

Kompetenser:

 • Expropriation
 • Markägarförhandlingar
 • GIS-utveckling
 • MKB (Miljökonsekvensbeskrivningar)
 • Behandling av fastighetsärende
 • Utsättning
 • Ersättningsberäkningar
 • Aktiv riskhantering
 • Hantering av schaktmassor
 • Projektledning
 • Dokumentation till entreprenadrätt

De omfattande förberedelserna inför den kommande fasta förbindelsen under Fehmarn Bält har redan varit igång ett bra tag, även om det slutgiltiga godkännandet från de tyska myndigheterna fortfarande saknas. Till havs kommer tunnelrör för bilar och tåg att placeras i en kanal på havsbotten, och på land ska det anläggas vägar, tågstationer, produktionsområden och konstgjorda naturområden. När tunneln väl är färdig tar det 10 minuter med bil och 7 minuter med tåg att ta sig från Danmark till Tyskland.

LE34's roll i projektet

Sedan projektstarten 2010 har LE34 fungerat som rådgivande konsult för Fehmarn Bält-förbindelsen när det gäller alla former av förvärv av mark och rättigheter. Avgörande för projektet är att det finns tillgänglig mark till anläggning och etablering av bl.a. tunnel-påfarter, motorväg, ny tågstation och produktionsområden. Det danska parlamentet, Folketinget, antog därför en lag 2015 som ger staten rätt att tillfälligt förvärva eller expropriera den mark som behövs. LE34 har spelat en central roll för att identifiera och exakt definiera den mark som behövdes och har utformat den så kallade leveransnoteringen, som utgör kärnan i den nya lagen.

Genom frivilliga avtal och expropriationer bidrar vi till att säkerställa att Fehmarn Bält-förbindelsen har tillgång till den mark där de framtida vägarna och övriga markanläggningar kommer att ligga. I det här skedet har vi bidragit till att en lång rad övergivna förvärv har kunnat ingås, att kompensationer har beräknats samt förhandlat med markägarna å Fehmarn Bält-förbindelsens vägnar.

 

LE34 landinspektører Femern-forbindelsen
LE34 landinspektører Femern-forbindelsen

Branschövergripande samarbete

De i LE34:s team som jobbar med Fehmarn-projektet är lantmätare, jurister, kart- och mättekniker och tekniska assistenter, som tillsammans levererar lantmäteritjänster av mycket hög professionell kompetens och kvalitet. Vi har byggt upp en ingående kännedom om Fehmarn-projektet och levererar adekvat rådgivning, som även tar hänsyn till eventuella oförutsedda utmaningar som kan dyka upp. Och på det sättet bidrar vi till att våra tjänster förebygger potentiella förseningar i projektet.

LE34 landinspektører Femern-forbindelsen

Kort utryckningstid

Med utgångspunkt från LE34:s Maribo-kontor genomför vi med kort varsel inmätning och utsättning av mark- och områdesgränser i projektområdet. Vi sköter dessutom hela behandlingen av fastighetsärendet.

Gert Henningsen, lantmätare och projektledare, LE34

”Vår inblick i Fehmarn-projektet är summan av alla de olika överväganden, projektdetaljer och beslut som vi har varit involverade i under många år. Det är en inblick som vi förmedlar vidare till alla parter och leverantörer som är involverade i projektet.”

Vi förhandlar för Fehmarns räkning

Vårt arbete med att säkra Fehmarns tillgång och rätt till de nödvändiga markområdena består bland annat i att ingå frivilliga avtal, övergivna förvärv och expropriation i förskott med ägarna av de berörda egendomarna. Våra medarbetare löser uppdraget med utgångspunkt i den enskildes specialistkunskaper och erfarenhet på området mark och rättigheter, men förhandlingarna tar också avstamp i deras stora kunskap om de olika egendomarna i projektområdet och de enskilda markägarna, då LE34 har arbetat med Fehmarn-projektet sedan start.

LE34 landinspektører Femern-forbindelsen

Specialutformat GIS-verktyg

Komplexa projekt kräver en god överblick över all detaljerad information. För Fehmarn har LE34 därför utvecklat ett avancerat GIS-verktyg, där man samlar information om egendomar, planritningar för framtida markanläggningar, vägar, tunnel-påfarter, mark för produktionsområden, konstgjorda naturområden, markägarförhandlingar och en lång rad andra projektdata på ett och samma ställe. Med GIS-verktyget hamnar alla data och upplysningar där de geografiskt hör hemma i projektområdet. Det är därmed ett värdefullt redskap för Fehmarn när det gäller att hålla koll på projektet. Det är användarvänligt och uppdateras löpande så att all information alltid är aktuell.

Illustrationer: Femern A/S

Vill du veta mer

Gert M. Henningsen

KONTAKTA OSS

Kontakta projektledaren Gert Henningsen om du är intresserad av att få veta mer.

Gert Henningsen
Lantmätare & partner
Affärsområdeschef för Expropriation & marklagstiftning
+45 3163 9260
gmh@le34.dk

Skicka ett mail till