Baltic Pipe

Projekt

Varma förbindelser mellan Norge, Danmark och Polen:
Baltic Pipe, den nya gasledningen mellan de tre länderna, säkerställer värme i elementen och en ny gasinfrastruktur med betydligt större kapacitet än hittills. Som ett företag inom lantmäteri och markanvändning, ansvarar LE34 för kvalitetssäkring av de digitala fastighetsregisterkartor som ligger till grund för de kommande expropriationerna för Baltic Pipe.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Energinet

Tidsperiod:

  • 2019

Kompetenser:

  • Framställning av fastighetskartor
  • Utvärdering av registerkartans kvalitet
  • Hävdanalys
  • Servitutsutredningar
  • Rådgivning vid expropriation
  • Bedömning av servitutens betydelse

Baltic Pipe sträcker sig från de norska gasfälten i Nordsjön till Polen och består av både offshore-rör och rör som ska grävas ner på land – totalt ska 210 km av den nya gasledningen grävas ner tvärs över Danmark.

Kvalitetssäkrade fastighetsregisterkartor för framtida expropriationer

Byggprojektet kommer att påverka ett stort antal medborgares egendomar, och marken för den nya gasledningen kommer att förvärvas genom expropriation. Som förberedelse för expropriationen har Energinet, som ansvarar för byggandet av Baltic Pipe i Danmark, valt LE34 till det omfattande arbetet med att framställa fastighetskartorna.

Som ett företag inom lantmäteri och markanvändning besitter vi specialkompetenser inom upprättning och anpassning av den digitala fastighetsregisterkartan, och vi har omfattande erfarenhet av servitutsutredningar från ett stort antal projekt inom allmännyttan.

Team av specialister inom framställning av fastighetskartor

För att lösa uppgiften har vi satt ihop en projektgrupp bestående av tekniska assistenter, lantmätare och en jurist. För själva problemlösningen använder vi en kombination av automatiserade GIS-processer och manuella översyner, där vi granskar den befintliga digitala fastighetsregisterkartan, mätinformation och ortofoton för att identifiera eventuella skillnader mellan registerkartan och de faktiska förhållandena. Under processens gång genomför vi även en servitutsutredning och bedömer om det finns servitut som har betydelse för den kommande expropriationen.

Resultatet av vårt arbete är en kvalitetssäkrad fastighetsregisterkarta, som åtgärdats så att Energinet kan använda den i sitt material för expropriationen, och så att därmed exproprieringsprocessen så långt som möjligt sker på ett korrekt kartunderlag.

Gert M. Henningsen

Kontakta oss

Gert Henningsen
Lantmätare och partner, LE34 
Affärsområdeschef för Expropriation & marklagstiftning

+45 3163 9260
gmh@le34.dk