Vindpark Overgaard – størst med grøn strøm

Projekter

LE34 har bidraget til, at Vindpark Overgaard nord for Randers er Danmarks største vindmøllepark. Møllerne kan producere strøm til mere end 125.000 husstande.

LE34 viser vejen
PROJECT DETAILS

Behovet for mere vedvarende energi kan også nås ved at optimere de eksisterende vindparker. En såkaldt repowering.

Repowering - en disciplin med flere landinspektørydelser

Vindpark Overgaard spreder sine vinger dér, hvor den friske luft fra Kattegat uhindret stryger henover markerne. For at udnytte de optimale vindforhold har Wind Estate og Eurowind gennemført en omfattende udvidelse og repowering af Overgaard. Gamle vindmøller er blevet erstattet af nye store og mere effektive møller, ligesom der er opsat flere møller end tidligere, så det samlede antal møller nu er 46.

Resultat er Danmarks største vindmøllepark på land, der kan dække 127.500 husstandes årlige elforbrug.

Vejen dertil begyndte i 2017, og undervejs har vi som landinspektører bidraget med teknisk snilde og juridisk rådgivning. For eksempel har vi leveret opmåling, afsætning, lodsejerdialog, tinglysning og matrikulære arbejder.

Nikolaj Dalum, project manager, Eurowind Energy

”En samarbejdspartner som LE34 er essentiel for et projekt som Overgaard.
LE34 har løst et bredt omfang af arbejdsopgaver professionelt og til tiden. Den gode relation har også gavnet samarbejdet og er en medvirkende og vigtig faktor for et succesfuldt resultat.”

På vingerne for at beregne erstatninger

LE34's droner har opmålt arealerne i repowering-projektet præcist. Dermed har vi skabt et validt datagrundlag for beregning af afgrødeerstatning og strukturskade til de berørte lodsejere.

Før: styr på areal og rettigheder til møllerne og adgangsveje

På repowering-projektet har LE34 bidraget på samme måde, som på mange andre vindmølleparker gennem de seneste 30 år. Men hvert projekt er forskelligt og kræver en tilpasset løsning.

For eksempel er ejerskabet af den grund, vindmøller står på forskelligt fra delområde til delområde i Vindpark Overgård.

Nogle vindmøller er rejst på areal ejet af Wind Estate og her har vores juridiske rådgivning drejet sig om at sikre rettigheder til adgangsveje og kabler bedst muligt.

Andre vindmøller er rejst på tredjemands ejendom og her har vi hjulet Eurowind Energy i mål med tinglyste brugsaftaler mellem energiudvikleren og de berørte lodsejere, hvor vindmøllerne juridisk er opført som bygninger på lejet grund. 

Samtidig er det ikke nok, at brugsaftalerne lægger rammerne for vindmøllerne, mens de er i brug – der skal også være klare rammer for, hvad der skal ske den dag, møllerne ikke længere er i drift. Derfor har vi også udarbejdet og tinglyst såkaldte fjernelsesdeklarationer, som forpligtiger Eurowind Energy til at fjerne vindmøllefundament, kabeldeklarationer, færdselsret og transformerstation.

Én vindmølle, flere lodsejere

Den turkise streg på kortet angiver kabler der transporterer strøm fra møllen, og den gule streg angiver adgangsveje og kranpladser til møllerne.

De farvede flader angiver de forskellige ejendomme, som kabler, veje og kranpladser er anlagt på. Hver farvet falde illustrer én lodsejer – og det bliver hermed tydeligt at se, hvor mange lodsejere, der er involveret LE34’s håndtering af areal og rettigheder.

Under: Maskinstyring og afsætning til nye møller, veje og kabler

I anlægsfasen har LE34’s medarbejdere bidraget med en lang række tekniske ydelser som blandt andet afsætning og opmåling.

Vi har benyttet os af maskinstyring, hvor vi generer en digital fil, som entreprenøren har gravet veje og fundamentshuller efter. Maskinstyringen sikrer en høj præcision og giver bygherren afsætning og udgravning i en og samme smidige proces.

For at sikre, at fundamenterne til de nye vindmøller blev placeret i korrekt højde i forhold til terræn, har vi været på banen flere gange. Først i form af udarbejdelse af pæleplaner, der viser, hvor der skulle udføres pælefundering for at stabilisere jorden til vægten af fundamentet og kran, der rejste vindmøllerne. Dernæst har vi målt koter til fundamenterne og endelig gennemført kontrolmåling.

Peter Dueholm, CDO Wind Estate

“Det er vigtig med en dygtig landinspektør, som kan holde tungen lige i munden. Repowering af Overgaard er et komplekst projekt med mange lodsejere, udvidelse af eksisterende møller, udstykning af nye og behov for deklarationer og aftaler. Her har vi oplevet, at LE34 kan netop det – holde tungen lige i munden og med succes gennemføre mange forskellige opgaver for os i repowering-projektet.”

Efter: Tinglysning og arealoverførsler

Opsætningen af de nye møller betydet, at nogle arealer er blevet skåret overfor og ikke længere ligger hensigtsmæssig i forhold til landbrugsdrift og kørsel med landbrugsmaskiner.

LE34 har bidraget til at skabe en bedre arrondering af jorden mellem 10 landmænd, en slags mini-jordfordeling. I praksis er der tale om matrikulære arealoverførsler, hvor vi har stået for hele den matrikulære proces.

Næste skridt - idéer til endnu en udvidelse af Vindpark Overgaard

Selvom Vindpark Overgaard med den gennemførte repowering er Danmarks største målt i kWh, er der fortsat potentiale i området til at producere endnu mere vedvarende energi ved at opsætte både solceller og flere vindmøller.

Det er i hvert fald nogle af de idéer, der er på tegnebrættet. I denne nye proces bidrager LE34 med planlægningskompetencer i relation til miljøvurdering, lokalplan og målfaste visualiseringer af, hvordan landskabet vil komme til at se ud med flere vindmøller. 

Hvordan projektet ender med at se ud, og om det bliver gennemført, er for tidligt at spå om. Men hold øje her på LE34.dk – måske der dukker et nyt kapitel om Vindpark Overgaard op.

Få mere at vide

Morten Dalby

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder / Miljø, Plan & Jura
LE34 Aalborg

René Bundgaard Christensen

Partner / Landinspektør
LE34 Aarhus